SFS 1996:1296 Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument / SFS 1996:1296 Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
SFS 1996_1296 Lag om ändring i lagen (1991_980) om handel med finansiella instrument

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:1296
Utkom från trycket
den 16 december 1996

Lag
om ändring i lagen (1991:980) om handel med
finansiella instrument;

utfärdad den 5 december 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1991:980) om han-

del med finansiella instrument2

dels att rubriken till 5 kap. skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall föras in en ny paragraf, 5 kap. 2 §, av följande

lydelse.

5 kap. Avtal om avräkning och tilläggssäkerhet

2 § En tilläggssäkerhet som har överlämnats i enlighet med avtalade
regler för deltagande i sådan clearingverksamhet som anordnas av en cen-
tralbank eller en svensk eller utländsk clearingorganisation får inte åter-
vinnas enligt bestämmelserna i 4 kap. 12 § konkurslagen (1987:672).

�&tervinning enligt samma bestämmelser får inte heller ske om parter vid

handel med finansiella instrument, med andra liknande rättigheter eller åta-
ganden eller med valuta, i enlighet med avtalsvillkor som allmänt tillämpas
vid sådan handel, har kommit överens om att tilläggssäkerhet skall ställas
och säkerheten har överlämnats i enlighet med överenskommelsen.

�&tervinning av en tilläggssäkerhet får dock ske om

1. den inte har överlämnats utan dröjsmål efter det att säkerhetsbrist

uppkommit enligt de avtalade reglerna vid clearingverksamheten eller
överenskommelsen mellan parterna, eller

2. den har överlämnats under sådana omständigheter att åtgärden inte

kan anses som ordinär.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

1

Prop. 1996/97:42, bet. 1996/97:FiU13, rskr. 1996/97:64.

2

Lagen omtryckt 1992:558.

2396

background image

SFS 1996:1296

På regeringens vägnar

ERIK �&SBRINK

Göran Haag
(Finansdepartementet)

2397

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.