SFS 2000:70 Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument / SFS 2000:70 Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
000070.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:980) om handel med
finansiella instrument;

utfärdad den 24 februari 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att det i lagen (1991:980) om handel

med finansiella instrument skall införas en ny paragraf, 4 kap. 6 §, av föl-
jande lydelse.

4 kap.

6 §

Ett svenskt aktiebolag som förvärvar eller överlåter egna aktier skall

anmäla förvärvet eller överlåtelsen till svensk börs eller auktoriserad mark-
nadsplats där aktierna är noterade. Uppgifter om förvärvet eller överlåtelsen
skall offentliggöras i den omfattning och på det sätt regeringen eller, efter
regeringens bemyndigande, Finansinspektionen föreskriver.

Denna lag träder i kraft den 10 mars 2000.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1999/2000:34, bet. 1999/2000:LU9, rskr. 1999/2000:135.

SFS 2000:70

Utkom från trycket
den 7 mars 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.