SFS 2005:378 Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument / SFS 2005:378 Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
050378.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:980) om handel med
finansiella instrument;

utfärdad den 2 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (1991:980) om han-

del med finansiella instrument

3

dels att 4 kap. 6 § samt 6 kap. 1 a och 3 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall föras in en ny paragraf, 1 kap. 3 §, och ett nytt ka-

pitel, 5 a kap., av följande lydelse.

1 kap.

3 § Bestämmelserna i denna lag tillämpas inte i den utsträckning det skulle
strida mot bestämmelserna om tryck- och yttrandefrihet i tryckfrihetsförord-
ningen eller yttrandefrihetsgrundlagen.

4 kap.

6 §

4 Ett svenskt aktiebolag som förvärvar eller överlåter egna aktier skall

anmäla förvärvet eller överlåtelsen till svensk börs eller auktoriserad mark-
nadsplats där aktierna är noterade. Om handeln sker i återköpsprogram en-
ligt förordningen (EG) nr 2273/2003 av den 22 december 2003 om genom-
förande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG när det gäller
undantag för återköpsprogram och stabilisering av finansiella instrument,
skall anmälan i stället göras till Finansinspektionen

5.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

meddela föreskrifter om i vilken omfattning och på vilket sätt uppgifter om
förvärvet eller överlåtelsen skall offentliggöras samt om hur skyldigheten att
anmäla förvärv och överlåtelser till Finansinspektionen skall fullgöras.

1 Prop. 2004/05:142, bet. 2004/05:FiU27, rskr. 2004/05:264.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG av den 28 januari 2003 om
insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk) (EUT L 96,
12.4.2003, s. 16, Celex 32003L0006).

3 Lagen omtryckt 1992:558.

4 Senaste lydelse 2000:70.

5 EUT L 336, 23.12.2003, s. 33 (Celex 32003R2273).

SFS 2005:378

Utkom från trycket
den 13 juni 2005

background image

2

SFS 2005:378

5 a kap. Investeringsrekommendationer

1 § Den som yrkesmässigt utarbetar information med direkta eller indi-
rekta rekommendationer om investeringar i finansiella instrument som anges
i 6 § lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med fi-
nansiella instrument, skall ange vem som står bakom en rekommendation,
presentera informationen sakligt och uppge sådana egna intressen eller in-
tressekonflikter som är eller kan vara ägnade att minska förtroendet för re-
kommendationen.

2 § Den som yrkesmässigt sprider sådan information som avses i 1 § och
som utarbetats av någon annan skall uppge sig som spridare av rekommen-
dationen, redovisa ändringar som gjorts i denna samt se till att informationen
uppfyller de krav som ställs i 1 §.

3 § Bestämmelserna i 1 och 2 §§ gäller bara om informationen är avsedd
för spridning till allmänheten.

4 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen
får meddela föreskrifter om information enligt 1 och 2 §§.

6 kap.

1 a §

6 För övervakningen av efterlevnaden av bestämmelserna i denna lag,

lagen (1991:981) om värdepappersrörelse, lagen (1992:543) om börs- och
clearingverksamhet, lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa
innehav av finansiella instrument och lagen (2005:377) om straff för mark-
nadsmissbruk vid handel med finansiella instrument får Finansinspektionen
för sin tillsyn anmoda

1. ett företag eller någon annan att tillhandahålla uppgifter, handlingar el-

ler annat,

2. den som förväntas kunna lämna upplysningar i saken att inställa sig till

förhör på tid och plats som inspektionen bestämmer.

Första stycket gäller inte i den utsträckning en anmodan skulle strida mot

den i lag reglerade tystnadsplikten för advokater.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

meddela närmare föreskrifter om hur uppgiftsskyldigheten skall fullgöras.

3 §

7 Finansinspektionen får vid vite förelägga någon att göra rättelse om

han inte fullgör skyldigheten att

1. upprätta och till Finansinspektionen lämna in prospekt enligt bestäm-

melserna i 2 kap.,

2. göra anmälan till aktiebolag och till börs eller auktoriserad marknads-

plats enligt 4 kap. 1 §,

3. offentliggöra uppgifterna i en anmälan enligt 4 kap. 4 §,
4. följa bestämmelserna i 5 a kap. 1�3 §§ eller föreskrifter som har med-

delats med stöd av 5 a kap. 4 §,

5. följa en anmodan enligt 6 kap. 1 a §.

6 Senaste lydelse 2000:1094.

7 Senaste lydelse 2000:1094.

background image

3

SFS 2005:378

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK �STERBERG

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.