SFS 2002:563 Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument / SFS 2002:563 Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
020563.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:980) om handel med
finansiella instrument;

utfärdad den 6 juni 2002.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 3 kap. 1 § lagen (1991:980) om

handel med finansiella instrument

3 skall ha följande lydelse.

3 kap.

1 §

Om ett företag som står under tillsyn av Finansinspektionen vill ingå

avtal med ägaren till ett finansiellt instrument om att företaget skall ha rätt
att förfoga över det finansiella instrumentet för egen räkning, skall avtalet
slutas skriftligen i en för ändamålet särskilt upprättad handling som i någon
läsbar och varaktig form är tillgänglig för parterna. Detsamma gäller om fö-
retaget medverkar till ett sådant avtal mellan andra parter. Det förfogande
som avses skall anges noggrant.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2001/02:150, bet. 2001/02:LU29, rskr. 2001/02:306.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa
rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på
den inre marknaden (⬝Direktiv om elektronisk handel⬝) (EGT L 178, 17.7.2000, s. 1,
Celex 32000L0031).

3 Lagen omtryckt 1992:558.

SFS 2002:563

Utkom från trycket
den 14 juni 2002

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.