SFS 2022:982 Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument / SFS 2022:982 Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
SFS2022-982.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella

instrument

Utfärdad den 16 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 kap. 1 § lagen (1991:980) om
handel med finansiella instrument2 ska ha följande lydelse.

5 kap.
1 §
3 Ett avtal mellan två parter vid handel med finansiella instrument, med
andra liknande rättigheter och åtaganden eller med valuta, om att förplikt-
elser dem emellan ska slutavräknas om en av parterna försätts i konkurs,
gäller mot konkursboet och mot borgenärerna i konkursen. Detsamma gäller
en avräkning av förpliktelser

1. mellan två eller flera deltagare i ett anmält avvecklingssystem eller ett

samverkande system, om avräkningen har skett i enlighet med systemets
regler, eller

2. mellan en central motpart och en clearingmedlem eller en kund till en

sådan clearingmedlem som avses i förordning (EU) nr 648/2012, om avräk-
ningen har skett i enlighet med den centrala motpartens verksamhetsbestäm-
melser.

Innehåller ett avtal enligt första stycket ett villkor som innebär att en slut-

avräkning ska ske av samtliga utestående förpliktelser för det fall att före-
tagsrekonstruktion beslutas för en av parterna gäller villkoret mot gälde-
nären och de borgenärer vars fordringar omfattas av en fastställd rekonstruk-
tionsplan.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om fordringar som omfattas

av ett offentligt ackord enligt den upphävda lagen (1996:764) om företags-
rekonstruktion.

På regeringens vägnar

MAX ELGER

Rebecca Appelgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2021/22:215, bet. 2021/22:CU22, rskr. 2021/22:375.
2 Lagen omtryckt 1992:558.
3 Senaste lydelse 2014:478.

SFS

2022:982

Publicerad
den

23 juni 2022

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.