SFS 2000:1094 Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument / SFS 2000:1094 Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
001094.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:980) om handel med
finansiella instrument;

utfärdad den 30 november 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1991:980) om han-

del med finansiella instrument

2

dels

att 7 kap. skall upphöra att gälla,

dels

att nuvarande 8 kap. skall betecknas 7 kap.,

dels

att 6 kap. 3 § skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 6 kap. 1 a §, av följande

lydelse.

6 kap.

1 a §

För övervakningen av efterlevnaden av bestämmelserna i denna lag,

lagen (1991:981) om värdepappersrörelse, lagen (1992:543) om börs- och
clearingverksamhet och insiderstrafflagen (2000:1086), har Finansinspektio-
nen rätt att få de uppgifter som den behöver för sin tillsyn från

1. ett aktiebolag eller annan juridisk person vars finansiella instrument

tillsynen gäller,

2. en juridisk person som lämnat offentligt erbjudande om aktieförvärv,
3. moderföretag eller annan större ägare till sådant aktiebolag eller sådan

annan juridisk person som avses i 1 och 2,

4. annan förvaltningsmyndighet,
5.

börs, auktoriserad marknadsplats eller clearingorganisation enligt

1 kap. 4 § lagen om börs- och clearingverksamhet,

6. börsmedlem eller clearingmedlem enligt 1 kap. 4 § lagen om börs- och

clearingverksamhet eller kontoförande institut enligt 3 kap. 1 § lagen
(1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument,

7. den som driver värdepappersrörelse med stöd av 1 kap. 3, 3 c eller 3 d §

lagen om värdepappersrörelse.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

meddela närmare föreskrifter om hur uppgiftsskyldigheten skall fullgöras.

1

Prop. 1999/2000:109, bet. 2000/01:JuU4, rskr. 2000/01:48.

2

Lagen omtryckt 1992:558.

SFS 2000:1094

Utkom från trycket
den 8 december 2000

background image

2

SFS 2000:1094

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

3 §

Finansinspektionen får vid vite förelägga någon att göra rättelse om

han inte fullgör skyldigheten att

1. upprätta och till Finansinspektionen lämna in prospekt enligt bestäm-

melserna i 2 kap.,

2. göra anmälan till aktiebolag och till börs eller auktoriserad marknads-

plats enligt 4 kap. 1 §,

3. offentliggöra uppgifterna i en anmälan enligt 4 kap. 4 §,
4. lämna uppgifter enligt 6 kap. 1 a § 1�3 eller 5�7.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.