SFS 1999:1311 Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument / SFS 1999:1311 Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
991311.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:980) om handel med
finansiella instrument;

utfärdad den 16 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1991:980) om han-

del med finansiella instrument

dels

att 1 kap. 1 § och 5 kap. 1 § samt rubriken närmast före 5 kap. 1 §

skall ha följande lydelse,

dels

att det skall införas en ny paragraf 5 kap. 3 § av följande lydelse.

1 kap.

1 §

2

I denna lag betyder

finansiellt instrument

: fondpapper och annan rättighet eller förpliktelse

avsedd för handel på värdepappersmarknaden,

fondpapper

: aktie och obligation samt sådana andra delägarrätter eller

fordringsrätter som är utgivna för allmän omsättning, andel i värdepappers-
fond och aktieägares rätt gentemot den som för hans räkning förvarar aktie-
brev i ett utländskt bolag (depåbevis),

EES

: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

anmält avvecklingssystem

: vad som anges i 2 § lagen (1999:1309) om sys-

tem för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden

.

Avräkning, tilläggssäkerheter och tillämplig lag

5 kap.

1 §

3

Ett avtal mellan två parter vid handel med finansiella instrument, med

andra liknande rättigheter och åtaganden eller med valuta, om att förpliktel-
ser dem emellan skall slutavräknas om en av parterna försätts i konkurs, gäl-
ler mot konkursboet och mot borgenärerna i konkursen. Detsamma gäller en
avräkning av förpliktelser mellan två eller flera deltagare i ett anmält av-
vecklingssystem, om avräkningen har skett i enlighet med systemets regler.

Innehåller ett avtal enligt första stycket ett villkor som innebär att en slut-

avräkning skall ske av samtliga utestående förpliktelser för det fall företags-
rekonstruktion enligt lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion beslutas

1

Prop. 1999/2000:18, bet. 1999/2000:FiU12, rskr. 1999/2000:102.

2

Senaste lydelse 1992:1713.

3

Senaste lydelse 1996:777.

SFS 1999:1311

Utkom från trycket
den 27 december 1999

background image

2

SFS 1999:1311

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

för en av parterna gäller villkoret mot gäldenären och de borgenärer vars
fordringar omfattas av ett offentligt ackord.

3 §

Vid överlåtelse, pantsättning eller annat förfogande över finansiella in-

strument för vilka aktiebrev, skuldebrev eller annan motsvarande skriftlig
handling inte har utfärdats eller, där en sådan handling har utfärdats, det ge-
nom förvaring eller på liknande sätt har säkerställts att handlingen inte kom-
mer i omlopp skall, när förvärvarens rätt till de finansiella instrumenten har
registrerats enligt lag, lagen i det land där registret förs tillämpas beträffande
rättsverkningarna i förhållande till andra än parterna.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.