SFS 2006:1376 Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument / SFS 2006:1376 Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
061376.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:980) om handel med
finansiella instrument;

utfärdad den 7 december 2006.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

att 3

kap.

1 och 3

§§ lagen

(1991:980) om handel med finansiella instrument

3

skall ha följande lydelse.

3 kap.

1 §

4

Om ett företag som står under tillsyn av Finansinspektionen vill ingå

avtal med ägaren till ett finansiellt instrument om att företaget skall ha rätt
att förfoga över det finansiella instrumentet för egen räkning, skall avtalet
slutas skriftligen i en för ändamålet särskilt upprättad handling som i någon
läsbar och varaktig form är tillgänglig för parterna. Detsamma gäller om
företaget medverkar till ett sådant avtal mellan andra parter. Det förfogande
som avses skall anges noggrant.

Första stycket gäller inte om företagets motpart eller parterna i ett avtal

som företaget medverkar till är

1. ett annat företag som står under tillsyn av Finansinspektionen eller ett

utländskt företag inom EES som i sitt hemland får driva jämförbar verksam-
het och som står under betryggande tillsyn av myndighet eller annat behörigt
organ,

2. Riksgäldskontoret eller ett utländskt offentligt organ inom EES som är

ansvarigt för eller deltar i förvaltningen av statsskulden eller är behörigt att
föra konton för kunders räkning,

3. Riksbanken eller en utländsk centralbank inom EES, inklusive Europe-

iska centralbanken,

4. en multilateral utvecklingsbank, Banken för internationell betalnings-

utjämning, Internationella valutafonden eller Europeiska investeringsban-
ken, eller

5. ett sådant kreditinstitut som anges i förteckningen i artikel 2 i Europa-

parlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 om rätten
att starta och driva verksamhet i kreditinstitut (omarbetning)

5

.

1

Prop. 2006/07:5, bet. 2006/07:FiU:7. rskr. 2006/07:10.

2

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 om rätt-

ten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut (omarbetning) (EUT L 177,
30.6.2006, s. 1, Celex 32006L0048).

3

Lagen omtryckt 1992:558.

4

Senaste lydelse 2005:199.

5

EUT L 177, 30.6.2006, s. 1 (Celex 32006L0048).

SFS 2006:1376

Utkom från trycket
den 15 december 2006

background image

2

SFS 2006:1376

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

3 §

6

Om ett sådant företag som avses i 1 § första stycket har fått finansiella

instrument som pant, får företaget i sin tur pantsätta eller överlåta panträtten
bara tillsammans med den fordran som de utgör pant för. För återpantsätt-
ning eller överlåtelse på annat sätt fordras sådant avtal som anges i 1 § första
stycket. �&terpantsättning eller överlåtelse får inte ske för högre belopp eller
på strängare villkor än vad som gäller hos panthavaren.

Första stycket gäller inte om pantsättaren är
1. ett annat företag som står under tillsyn av Finansinspektionen eller ett

utländskt företag inom EES som i sitt hemland får driva jämförbar verksam-
het och som står under betryggande tillsyn av myndighet eller annat behörigt
organ,

2. Riksgäldskontoret eller ett utländskt offentligt organ inom EES som är

ansvarigt för eller deltar i förvaltningen av statsskulden eller är behörigt att
föra konton för kunders räkning,

3. Riksbanken eller en utländsk centralbank inom EES, inklusive Euro-

peiska centralbanken,

4. en multilateral utvecklingsbank, Banken för internationell betalningsut-

jämning, Internationella valutafonden eller Europeiska investeringsbanken,
eller

5. ett sådant kreditinstitut som anges i förteckningen i artikel 2 i Europa-

parlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 om rätten
att starta och driva verksamhet i kreditinstitut (omarbetning)

7

.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2007.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

6

Senaste lydelse 2005:199.

7

EUT L 177, 30.6.2006, s. 1 (Celex 32006L0048).

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.