SFS 2010:1009 Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument / SFS 2010:1009 Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
101009.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:980) om handel med
finansiella instrument;

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 11 § lagen (1991:980) om

handel med finansiella instrument

2 ska ha följande lydelse.

2 kap.

11 §

3

Ett prospekt ska innehålla all information rörande emittenten och de

överlåtbara värdepapperen som är nödvändig för att en investerare ska kunna
göra en välgrundad bedömning av emittentens och en eventuell garants till-
gångar och skulder, finansiella ställning, resultat och framtidsutsikter samt
av de överlåtbara värdepapperen. Informationen ska vara skriven så att den
är lätt att förstå och analysera.

Ytterligare bestämmelser om den information som ett prospekt ska inne-

hålla finns i prospektförordningen och artikel 4.1 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 1060/2009 av den 16 september 2009 om kredit-
värderingsinstitut

4.

Denna lag träder i kraft den 7 december 2010.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Katarina Back
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2009/10:217, bet. 2009/10:FiU31, rskr. 2009/10:373.

2 Lagen omtryckt 1992:558.

3 Senaste lydelse 2007:535.

4 EUT L 302, 17.11.2009, s. 1 (Celex 32009R1060).

SFS 2010:1009

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.