SFS 2010:1860 Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument;

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument / SFS 2010:1860 Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument;
101860.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:980) om handel med
finansiella instrument;

utfärdad den 9 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1991:980) om han-

del med finansiella instrument

2

dels att 6 kap. 1 a § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 6 kap. 6 §, av följande ly-

delse.

6 kap.

1 a §

3

För övervakningen av att bestämmelserna i denna lag, lagen

(2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella in-
strument, lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med
finansiella instrument, prospektförordningen och lagen (2006:451) om of-
fentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden följs, får Finansinspek-
tionen begära att

1. ett företag eller någon annan tillhandahåller uppgifter, handlingar eller

annat,

2. den som förväntas kunna lämna upplysningar i saken inställer sig till

förhör på tid och plats som inspektionen bestämmer.

Första stycket gäller inte i den utsträckning uppgiftslämnandet skulle

strida mot den i lag reglerade tystnadsplikten för advokater.

Vid tillämpningen av 2, 2 b och 4 kap. gäller inte första stycket 2.
Om en begäran från en utländsk myndighet enligt 6 § avser en fråga som

rör reglering som motsvarar den i 2, 2 b eller 4 kap., gäller inte första
stycket 2.

6 §

Finansinspektionen ska inom ramen för sin befogenhet, efter begäran

från en utländsk myndighet som har behörighet att utöva tillsyn motsvarande
den tillsyn som inspektionen utövar enligt denna lag, lämna eller kontrollera
information som behövs för att den utländska myndigheten ska kunna utöva
sin tillsyn. Detta gäller dock bara i den utsträckning det följer av ett avtal om
samarbete som Finansinspektionen, med stöd av regeringens bemyndigande,
har ingått med den utländska myndigheten.

1 Prop. 2010/11:17, bet. 2010/11:FiU15, rskr. 2010/11:56.

2 Lagen omtryckt 1992:558.

3 Senaste lydelse 2007:535.

SFS 2010:1860

Utkom från trycket
den 17 december 2010

background image

2

SFS 2010:1860

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Om en begäran avser rättslig hjälp i brottmål, gäller i stället lagen

(2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Katarina Back
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.