SFS 2011:732 Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument / SFS 2011:732 Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
110732.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:980) om handel med
finansiella instrument;

utfärdad den 9 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 1 kap. 1 § och 5 kap. 1 § lagen

(1991:980) om handel med finansiella instrument

3 ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 §

4

I denna lag betyder

finansiellt instrument: det som anges i 1 kap. 4 § första stycket 1 lagen

(2007:528) om värdepappersmarknaden,

överlåtbart värdepapper: det som anges i 1 kap. 4 § första stycket 2 lagen

om värdepappersmarknaden,

penningmarknadsinstrument: det som anges i 1 kap. 4 § första stycket 3

lagen om värdepappersmarknaden,

börs: det som anges i 1 kap. 5 § 3 lagen om värdepappersmarknaden och

sådant utländskt företag som har tillstånd att driva en reglerad marknad från
filial i Sverige,

reglerad marknad: det som anges i 1 kap. 5 § 20 lagen om värde-

pappersmarknaden,

EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
anmält avvecklingssystem: det som anges i 2 § lagen (1999:1309) om sys-

tem för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden,

samverkande system: det som anges i 2 § lagen om system för avveckling

av förpliktelser på finansmarknaden,

prospektdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG

av den 4 november 2003 om de prospekt som skall offentliggöras när värde-
papper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel och om ändring av di-
rektiv 2001/34/EG

5, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets di-

rektiv 2010/78/EU

6,

1 Prop. 2010/11:95, bet. 2010/11:FiU25, rskr. 2010/11:268.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 98/26/EG av den 19 maj 1998 om slutgil-
tig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper (EGT L 166,
11.6.1998, s. 45, Celex 31998L0026), ändrat genom Europaparlamentets och rådets
direktiv 2009/44/EG (EUT L 146, 10.6.2009, s. 37, Celex 32009L0044).

3 Lagen omtryckt 1992:558.

4 Senaste lydelse 2007:535.

5 EUT L 345, 31.12.2003, s. 64 (Celex 32003L0071).

6 EUT L 331, 15.12.2010, s. 120 (Celex 32010L0078).

SFS 2011:732

Utkom från trycket
den 17 juni 2011

background image

2

SFS 2011:732

prospektförordningen: kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 av

den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets di-
rektiv 2003/71/EG i fråga om informationen i prospekt, utformningen av
dessa, införlivande genom hänvisning samt offentliggörande av prospekt och
spridning av annonser

7,

emittent: i fråga om aktier aktiebolaget och i fråga om annat finansiellt in-

strument utgivaren eller utfärdaren av instrumentet,

aktierelaterat överlåtbart värdepapper:
1. aktie och överlåtbart värdepapper som kan jämställas med aktie, såsom

interimsbevis, fondaktierätt och teckningsrätt, samt

2. överlåtbart värdepapper, såsom konvertibel där rätten att begära kon-

vertering tillkommer emittenten och teckningsoption, som ger rätt att förvär-
va sådant värdepapper som avses i 1 genom konvertering eller utövande av
annan rättighet som värdepapperet är bärare av, om värdepapperet utfärdats
av emittenten av den aktie som rättigheten hänför sig till eller av ett bolag
som ingår i samma koncern som den emittenten,

kvalificerade investerare:
1. juridiska personer med tillstånd att verka på finansmarknaderna,
2. juridiska personer vars verksamhet uteslutande avser investeringar i

överlåtbara värdepapper,

3. stater, delstater, statliga och delstatliga myndigheter, centralbanker och

Europeiska centralbanken samt Europeiska investeringsbanken, Internatio-
nella valutafonden och andra liknande mellanstatliga eller överstatliga orga-
nisationer,

4. juridiska personer som för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren

uppfyllt minst två av följande tre förutsättningar:

a) medeltalet anställda i företaget har uppgått till minst 250,
b) nettovärdet av tillgångarna enligt balansräkningen har överstigit mot-

svarande 43 miljoner euro, och

c) nettoomsättningen enligt resultaträkningen har överstigit motsvarande

50 miljoner euro, samt

5. andra juridiska personer än de som omfattas av 1�4 och fysiska perso-

ner, om de av någon annan stat inom EES betraktas som kvalificerade inves-
terare,

emissionsprogram: ett program för utgivning av icke aktierelaterade över-

låtbara värdepapper av likartad sort eller kategori, fortlöpande eller vid upp-
repade tillfällen under en särskilt angiven emissionsperiod,

offentligt uppköpserbjudande: ett offentligt erbjudande till innehavare av

aktier som har getts ut av ett svenskt eller utländskt bolag att överlåta samt-
liga eller en del av dessa aktier till budgivaren,

budgivare: den som lämnar ett offentligt uppköpserbjudande,
målbolag: bolag till vars aktieägare ett offentligt uppköpserbjudande läm-

nas, och

öppenhetsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven angående upp-
lysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en regle-

7 EUT L 186, 18.7.2005, s. 3 (Celex 32004R0809).

background image

3

SFS 2011:732

rad marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG

8, senast ändrat genom

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU

9.

5 kap.

1 §

10

Ett avtal mellan två parter vid handel med finansiella instrument, med

andra liknande rättigheter och åtaganden eller med valuta, om att förpliktel-
ser dem emellan ska slutavräknas om en av parterna försätts i konkurs, gäller
mot konkursboet och mot borgenärerna i konkursen. Detsamma gäller en av-
räkning av förpliktelser mellan två eller flera deltagare i ett anmält avveck-
lingssystem eller ett samverkande system, om avräkningen har skett i enlig-
het med systemets regler.

Innehåller ett avtal enligt första stycket ett villkor som innebär att en slut-

avräkning ska ske av samtliga utestående förpliktelser för det fall företagsre-
konstruktion enligt lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion beslutas för
en av parterna gäller villkoret mot gäldenären och de borgenärer vars ford-
ringar omfattas av ett offentligt ackord.

1. Denna lag träder i kraft den 30 juni 2011.
2. Vid konkurs som beslutats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Katarina Back
(Finansdepartementet)

8 EUT L 390, 31.12.2004, s. 38 (Celex 32004L0109).

9 EUT L 331, 15.12.2010, s. 120 (Celex 32010L0078).

10 Senaste lydelse 1999:1311.

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.