SFS 2011:880 Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument / SFS 2011:880 Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
110880.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:980) om handel med
finansiella instrument;

utfärdad den 22 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 16 § lagen (1991:980) om

handel med finansiella instrument ska ha följande lydelse.

4 kap.

16 §

2

Ett moderföretag till ett fondbolag behöver inte lägga samman sitt

innehav av aktier med aktier som ingår i en investeringsfond som förvaltas
av bolaget enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, om bolaget utnytt-
jar rösträtten för aktierna oberoende av moderföretaget.

Första stycket ska också tillämpas på moderföretag till ett sådant förvalt-

ningsbolag som avses i 1 kap. 6 § första stycket lagen om investeringsfon-
der, i fråga om aktier som bolaget förvaltar i enlighet med bestämmelserna i
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om
samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva
investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag)

3. Detsamma gäller

aktier som förvaltas av ett motsvarande förvaltningsbolag som inte har säte i
en stat inom EES.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Katarina Back
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2010/11:135, bet. 2010/11:FiU38, rskr. 2010/11:315.

2 Senaste lydelse 2009:352.

3 EUT L 302, 17.11.2009, s. 32 (Celex 32009L0065).

SFS 2011:880

Utkom från trycket
den 30 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.