SFS 1971:182

710182.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Hl

SFS 1971:182 Lag

Utkom från trycket

den 8 jun i 1971

I'r
Mi

om ändring i ränteregleringslagen (1962:258);

given S tockholms slott den 27 maj 1971.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sverige s^ Götes

och Vendes Konung, göra veterligt; att Vi, ined riks-
dagen^, funnit gott att i fråga om ränteregleringslagen (1962: 258), som
enhgt lag (1968: 263) gäller till utgången av juni 1971, förordfla,

dels att lagen skall äga fortsatt giltighet till utgången av juni 1974,
dels att 4 § skall ha nedan angivna lydelse.

4 § Föreskrift om anmälningsskyldighet må av riksbanken meddelas
att gälla, såvitt rör inlåning av penningar, för kreditinrättning och ail-

nan som bedriver sådan inlåning på räkning som av bank allmänflé-
ligen begagnas samt, såvitt rör utlåning av penningar, för bankaktie­
bolag, sparbank, centralkassa för jordbrukskredit, jordbrukskassa, post­
banken, försäkringsbolag samt fondstyrelse för förvaltning av medel,
vilka ingå till allmänna pensionsfonden. Till inlåning som nyss sagts
hänföres även förräntning hos livförsäkringsbolag av försäkringsbelopp,
som förfallit till betalning.

Anmälningsskyldighet må avse räntesatser och övriga villkor, som

tillämpas vid inlåning eller utlåning, ävensom ändring av inlåningsränta

och höjning av utlåningsränta, för vilka sist nämnda fall jämväl må

föreskrivas att anmälan skall göras minst åtta dagar före den avsedda

ränteändringen samt innehålla uppgift om skälen för densamma.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1971.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 27 maj 1971.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

G. E. STR�NG
(Finansdepartementet)

230

1 Prop. 197]: 7], FiU 21, r skr 147.

¬