SFS 1977:354

770354.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1977:354

om ändring i valutalagen (1939:350);

utkom Mn trycket

den 7 juni 1 977

Utfärdad den 18 maj 1977.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att 9. 10 och 13 S S vaiutalagen

(1939: 3.'^() '- skall ha nedan angivna lydelse.

9 S' Den som iippsätligen

1) bryter mot förb ud eller villkor som meddelas med stö d av 2 S första

stycket 1 )-7) eller 5 S 3).

2) a nvänder sig av eller medverkar som bulvan för att kringgå förbud

som avses il).

3) genom oriktig uppgift förskaffar sig sådan rätt att förvärva eller avytt­

ra utländska betalningsmedel eller utländska fordringar, som behövs enligt

förordnande som meddelas med stöd av 2 S första stycket 2) eller 5 3), el­
ler riksbankens tillstånd, i den mån det behövs enligt förordnande som

meddelas med stöd av 2 H första stycket eller 5 § 3). eller

4) underlåter att fullgöra uppgiftsskyldighet som föreskrives med stöd

av denna lag eller vid fullgörande av sådan skyldighet lämnar oriktig upp­
gift .

dömes till böter eller fängelse i högst ett år eller, om brottet är grovt,

fängelse i högst två år.

Har gärning som avses i första stycket begåtts av grov oaktsamhet. dö­

mes till bö ter.
' Prop. 1976/77:131, FiU 19 76/77; 24. rskr 1976/77:266.

^ Senaste lydelse av lagens rubrik 1 959:262.

^ Senaste lydelse 1975: 204 .

903

¬

background image

SFS 1977:354

Om ansvar för överträdelse av utförsel- eller införselförbud som medde­

las med stöd av 2 § första stycket 9) finnas bestämmelser i lag en (I960:418)

om straff för varusmuggling.

10 §" För försök till överträdelse av utförsel- eller införselförbud som

meddelas med st öd av 2 § fö rsta stycket 4) eller 5) eller 5 § 3) och försök

till bro tt som avses i 9 § f örsta stycket 3) dömes till ansv ar enligt 23 kap.

brottsbalken.

Ha flera medverkat till brott som avses i första stycket eller i 9 § första

stycket äga 23 k ap. 4 och SS brottsba lken motsvarande tillämpning.

13 S'^ Utan h inder av 35 kap. I S brottsba lken får påföljd för brott som av­

ses i 9 S första och andra styckena samt 10 S ådömas. om den misstänkte

har häktats eller erhållit del av åtal för brottet inom fem år eller, om brottet

är grovt, inom tio år från b rottet.

Denna lag träder i kraft den I Juli 1977.

På reger ingens vägnar

G�STA BOHMAN

Lars Hedberg

(Hkonomidepartcmentcl)

⬢" Senaste lydelse 1975: 204.
® Senaste lydelse 1975:204.

¬