SFS 1984:1111

841111.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1984:1111

om ändring i lagen (1974:922) om kreditpolitiska medel; utkom från trycket

den 28 december 1984

utfärdad den 18 december 1984.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 14 och 20 §§ lagen (1974:922) om

kreditpolitiska medel skall ha nedan angivna lydelse.

14

Förordnande om utlåningsreglering kan a vse bankinstitut, försäk­

ringsföretag med svensk koncession eller finansbolag.

20 § Med allmän placeringsplikt avses skyldighet för ett bankinstitut
eller ett försäkringsinstitut att under en viss tidsperiod (beräkningsperiod)
förvärva eller öka sitt innehav av prioriterade placeringsobjekt så att

förvärvet eller ökningen av innehavet utgör antingen

1. en viss andel av ökningen under samma tid av institutets totala

placeringar (marginalkvot) eller

2. en viss andel av institutets totala placeringar (totalkvot).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Bengt-�&ke Nilsson

(Finansdepartementet)

' Prop. 1984/85:84, FiU 8, rskr 107.

^ Senaste lydelse 1980:522.

2467

¬