SFS 1988:1392

881392.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1988:1392

om ändring i lagen (1974:922) om kreditpolitiska medel; utkom Oån trycket

den 19 december 1988

utfärdad den 8 december 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1974:922) om

kreditpolitiska medel

dels att rubriken närmast före 11 § skall utgå,

: ? i

dels att 11 � 13 §§ skall upphöra att gälla,
dels att 1 och 6 §§ samt 30 § skall ha följande lydelse.

1 § Kreditpolitiska medel enligt denna lag är likviditetskrav, utlånings­

reglering, emissionskontroll, allmän placeringsplikt, särskild placerings­
plikt och ränteregler ing.

6 § I fråga om likviditetskrav, utlåningsreglering, placeringsplikt eller

räntereglering får riksbanken

1. begränsa användningen till ett eller flera slag av institut,

2. undantaga visst institut, om särskilda skäl föreligger,
3. utfärda olika föreskrifter för skilda institut.

30 §' Särskild avgift skall utgöra, vid åsidosättande av föreskrift i fråga
om

1. likviditetskrav, ett belopp som svarar mot ränta på underskottet för

tiden från föregående beräkningstidpunkt eller, om tidigare beräkning ej

' Prop. 1986/87:143, 1988/89: FiU4, rskr. 30.

' Senaste lydelse 1987:385.

3031

¬

background image

SFS 1988:1392

skett, från det föreskriften trätt i tillämpning eller för beräkningsperioden,' |

varvid räntesatsen för år får överstiga riksbankens diskonto med högst tfe |

procentenheter,

;

2. utlåningsreglering, ett belopp som för tiden från den föregående

beräkningstidpunkten eller, om en tidigare beräkning ej skett, från det i
föreskriften trätt i tillämpning eller för beräkningsperioden svarar mot
ränta på det belopp med vilket utlåningen, garantiförbindelserna eller

leasingobjektens värde överskridit den fastställda gränsen , varvid ränte­
satsen för år får med högs t tr e procentenheter överstiga riksbankens dis­

konto,

3. emissionskontroll, högst två proc ent av hela lånesumman för varje år

av den för lånet bestämda längsta löptiden,

4. allmän placeringsplikt, ett belopp som för beräkningsperiod svara r

mot ränta på den del av ålagd placeringsplikt för perioden elle r för peri­

oden och tidigare beräkningsperioder sammantagna som ej uppfyllts, var­

vid räntesats en för år får med högs t tre procentenheter ö verstiga riksban­
kens diskonto,

5. särskild placerin gsplikt, högst fem proce nt av den de l av ålagd place­

ringsplikt som ej up pfyllts,

6. räntereglering, två gånge r det belopp med vilket räntan avvikit från

den ränta som skolat utgå enligt fastställd räntesats.

Vid tillämpning av första stycket 1 får utjämning ske mellan över- och

underskott vid olika beräkningstidpunkter eller under två eller flera beräk­
ningsperioder och räntan beräknas p å det genomsnittliga underskottet.

Denna lag träder i k raft den 1 januari 1989.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Anders Nordström
(Finansdepartementet)

0
0

|D£

1

¬