SFS 1994:1645 Lag om ändring i lagen (1992:1602) om valuta- och kreditreglering

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1992:1602) om valuta- och kreditreglering / SFS 1994:1645 Lag om ändring i lagen (1992:1602) om valuta- och kreditreglering
SFS 1994_1645 Lag om ändring i lagen (1992_1602) om valuta- och kreditreglering

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

6151

SFS 1994:1645
Utkom från trycket
den 28 december 1994

Lag
om ändring i lagen (1992:1602) om valuta- och
kreditreglering;

utfärdad den 15 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 3 § lagen (1992:1602)

om valuta- och kreditreglering skall ha följande lydelse.

1 kap.

3 § Varje förordnande enligt 1 §, 2 kap. 2 § andra stycket eller 6 §
eller 3 kap. 2 § tredje stycket skall inom en månad från beslutet
underställas riksdagen för godkännande. Om så inte sker inom rätt tid,
upphör förordnandet att gälla.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

På regeringens vägnar

JAN NYGREN

Per Håkansson

(Finansdepartementet)

1

Prop. 1994/95:87, bet. 1994/95:KU21, rskr. 1994/95:69.