SFS 1996:1134 Lag om ändring i lagen (1992:1602) om valuta- och kreditreglering

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1992:1602) om valuta- och kreditreglering / SFS 1996:1134 Lag om ändring i lagen (1992:1602) om valuta- och kreditreglering
SFS 1996_1134 Lag om ändring i lagen (1992_1602) om valuta- och kreditreglering

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:1134
Utkom från trycket
den 6 december 1996

2175

Lag
om ändring i lagen (1992:1602) om valuta- och

kreditreglering;

utfärdad den 21 november 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 6 § lagen (1992:1602) om

valuta- och kreditreglering skall ha följande lydelse.

2 kap.

6 §2 Om regeringen har förordnat om valutareglering enligt 1 kap. 1 §
första meningen eller andra meningen 1 eller 2, får regeringen förordna att
Riksbanken, eller den som Riksbanken i samråd med tillståndsmyndigheten
på postområdet bestämmer, har rätt att öppna och granska de brev och
andra försändelser till eller från utlandet som finns hos postbefordrings-
företag.

1

Prop. 1995/96:218, bet. 1996/97:TU6, rskr. 1996/97:34.

2

Senaste lydelse 1993:1702.

background image

SFS 1996:1134

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Håkan Klahr
(Finansdepartementet)

2176