SFS 1998:1406 Lag om ändring i lagen (1992:1602) om valuta- och kreditreglering

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1992:1602) om valuta- och kreditreglering / SFS 1998:1406 Lag om ändring i lagen (1992:1602) om valuta- och kreditreglering
981406.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:1602) om valuta- och
kreditreglering;

utfärdad den 26 november 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 4 kap. 3 § lagen (1992:1602) om

valuta- och kreditreglering skall ha följande lydelse.

4 kap.

3 §

Beslut inom Riksbanken av annan än direktionen får överklagas till di-

rektionen.

Beslut av direktionen i frågor om att förelägga vite eller bestämma sär-

skild avgift får överklagas till kammarrätten.

Riksbanken får bestämma att ett beslut skall gälla omedelbart.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

ERIK �&SBRINK

Göran Haag
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1997/98:40, bet. 1997/98:KU15, rskr. 1997/98:147, bet. 1998/99:KU2, rskr.

1998/99:6.

SFS 1998:1406

Utkom från trycket
den 4 december 1998

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998