SFS 1998:1415 Lag om ändring i lagen (1992:1602) om valuta- och kreditreglering

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1992:1602) om valuta- och kreditreglering / SFS 1998:1415 Lag om ändring i lagen (1992:1602) om valuta- och kreditreglering
981415.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:1602) om valuta- och
kreditreglering;

utfärdad den 26 november 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 kap. 4 §, 2 kap. 2 och 3 §§ samt

3 kap. 2, 8, 10, 11 och 14 §§ lagen (1992:1602) om valuta- och kreditregle-
ring skall ha följande lydelse.

1 kap.

4 §

Med finansinstitut enligt denna lag avses de institut som anges i 6 kap.

1 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank.

2 kap.

2 §

2

Om regeringen har förordnat om valutareglering, får regeringen för-

ordna att Riksbanken för ett tillstånd till valutatransaktion får

1. ta ut en avgift som skall tillfalla Riksbanken, eller
2. bestämma att ett visst belopp under en viss tid skall vara insatt på konto

i Riksbanken.

Om regeringen har förordnat om valutareglering, får regeringen förordna

att den som innehar utländska betalningsmedel, tillgodohavanden på konton
i utländskt myntslag eller utländska fondpapper skall erbjuda Riksbanken att
mot betalning i svenska kronor lösa in tillgångarna. Riksbanken får, helt eller
delvis, överlåta nämnda befogenhet till ett finansinstitut.

3 §

3

Riksbanken får bemyndiga ett finansinstitut att meddela tillstånd en-

ligt detta kapitel. Anser sig institutet inte kunna bifalla en ansökan, skall
denna överlämnas till Riksbanken.

3 kap.

2 §

Ett förordnande om kreditreglering kan gälla ett eller flera slag av

finansinstitut

.

Regeringen kan på begäran av Riksbanken förordna att även annan som

yrkesmässigt och i betydande omfattning bedriver kreditgivning, samt, när

1

Prop. 1997/98:164, bet. 1998/99:KU8, rskr. 1998/99:11.

2

Senaste lydelse 1993:1702.

3

Senaste lydelse 1993:1702.

SFS 1998:1415

Utkom från trycket
den 4 december 1998

background image

2

SFS 1998:1415

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

det gäller emissionskontroll, annan som offentligen utbjuder obligationer
och andra fordringsrätter som är avsedda för allmän omsättning, skall kunna
omfattas av kreditregleringen.

För den som omfattas av ett förordnande enligt andra stycket gäller i till-

lämpliga delar vad som sägs om finansinstitut

.

8 §

Med placeringskrav avses att vissa av ett finansinstituts placeringar vid

en viss beräkningstidpunkt skall utgöra en viss andel av institutets totala pla-
ceringar eller att förändringen under en beräkningsperiod av sådana place-
ringar skall utgöra en viss procent av förändringen av de totala placering-
arna.

10 §

Ett finansinstitut som åsidosätter en föreskrift som har meddelats med

stöd av ett förordnande om kreditreglering skall betala en särskild avgift till
staten.

Fråga om särskild avgift prövas av Riksbanken.

11 §

Den särskilda avgiften skall bestämmas som räntan på ett belopp som

Riksbanken fastställer (underlagsbeloppet). Räntesatsen skall motsvara två
gånger den räntesats som gäller enligt 11 kap. 2 § första stycket

lagen

(1988:1385) om Sveriges riksbank. Avgiften skall motsvara ränta enligt den
angivna räntesatsen för tiden från den föregående beräkningstidpunkten el-
ler, om en tidigare beräkning inte har skett, från det att föreskriften började
tillämpas eller för beräkningsperioden.

För utlåningsreglering och placeringskrav skall beräkningstidpunkten el-

ler beräkningsperioden enligt första stycket vara den som avses i 5 § respek-
tive 9 §. För emissionskontroll och räntereglering bestämmer Riksbanken
beräkningstidpunkt eller beräkningsperiod särskilt.

14 §

Riksbanken får förelägga ett finansinstitut att lämna de uppgifter som

Riksbanken anser nödvändiga för att bedöma om kreditreglering behövs el-
ler för att tillämpa ett meddelat förordnande.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

ERIK �&SBRINK

Göran Haag
(Finansdepartementet)