SFS 2000:1289 Lag om ändring i lagen (1992:1602) om valuta- och kreditreglering

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1992:1602) om valuta- och kreditreglering / SFS 2000:1289 Lag om ändring i lagen (1992:1602) om valuta- och kreditreglering
001289.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:1602) om valuta- och
kreditreglering;

utfärdad den 7 december 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 kap. 7 § lagen (1992:1602) om

valuta- och kreditreglering skall ha följande lydelse.

2 kap.

7 §

2

Om det med stöd av denna lag har föreskrivits begränsningar eller för-

bud mot att föra tillgångar in i eller ut ur landet, får Tullverket kontrollera att
föreskrifterna följs.

För kontrollen gäller
1. tullagen (2000:1281) i tillämpliga delar, varvid det som sägs om varor

skall avse tillgångar som omfattas av valutaregleringen, samt

2. bestämmelserna om förundersökning m.m., beslag, husrannsakan,

kroppsvisitation och ytlig kroppsbesiktning i lagen (2000:1225) om straff
för smuggling.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Annika Lundius
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1999/2000:126, bet. 2000/01:SkU3, rskr. 2000/01:71.

2

Senaste lydelse 1999:420.

SFS 2000:1289

Utkom från trycket
den 15 december 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000