SFS 1992:1058

921058.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1992:1058

om ämdring i fd reningsbamkslagen (1987:620);

utkom från trycket

den 23 november 199 2

Utfärdad den 19 november 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om föreningsbankslagen

(1987:620)^

dels att i 2 kap. 2, 3, 5 och 7 §§, 6 kap. 2-4, 6, 7 och 14 §§, 7 kap. 5 och

18 §§, 9 kap. 2, 4-7, 15, 18 och 20 §§ samt 10 kap. 4, 5, 8, 8a och 9 §§
ordet "bankinspektionen" i o lika böjningsformer skall bytas ut mot "Fi­
nansinspektionen" i mo tsvarande form,

delsan i 10 kap. 4 § ordet "näringsfrihetsombudsmannen" skall bytas ut

mot "Konkurrensverket",

dels att 3 kap. 4 §, 4 kap. 3 § samt 7 k ap. 8 och 12 §§ skall ha följande

lydelse,

dels att det i lagen skall föras in ett nytt kapitel, 11 kap., av följande

lydelse.

3 kap.

4 §' En medlem har rätt att säga upp sig till u tträde ur föreningsbanken.
I stadgarna får föreskrivas att en uppsägning skall göras skriftligen och att
uppsägningshandlingen skall vara försedd med medlemmens bevittnade
namnunderskrift.

' Prop. 1992/93:69, bet. 1992/93: NU7, rskr. 1992/93: 19.

' Senaste lydelse av

6 kap, 4 § 1990: 1303

2 kap.2 § 1990: 824

6 kap. 14 § 1990:1303

6 kap. 2 § 1987:1250

lOkap. 8a§ 1991:1020.

6kap. 3 § 1990:1303

' Senaste lydelse 1991: 1020.

2525

¬

background image

SFS 1992:1058

I stadgarna får även föreskrivas att uppsägning inte får göras förrän efter

viss tid, liögst två år, från inträdet. Tiden får utsträckas till högst fem å r,

om Finansinspektionen medger det. Föreskrifter i stadga rna om att upp-

sägning får göras först efter viss tid gäller inte i fal l som avses i 7 kap. 15 §

tredje stycket, 10 kap. 3 § andra stycket och 8 a § andra stycket samt 11

kap. 5 §.

En medlem får uteslutas ur före ningsbanken på sådan grund som anges i

stadgarna. Föreningsbanksstämman skall besluta om uteslutningen, om

inte något annat föreskrivs i stadgarna.

4 kap.

3 §"* En medlem, som d eltar i fören ingsbanken med högre insatsbelopp

än han är skyldig att delta med, har rätt att efter uppsägning få ut överskju­
tande belopp utan att avgå ur för eningsbanken. Beträffande uppsägningen

samt medlemmens rätt att få ut det uppsagda beloppet och hans skyldighet
att betala tillbaka vad han har fått ut ti llämpas 1 och 2 §§ samt 3 kap. 4 §

första stycket. Sexmånadersfristen enligt 1 § skall därvid räknas från ut­
gången av det räkenska psår som sedan uppsägningen har gjorts slutar näst
efter en månad eller den längre tid, högst sex månader, som har bestämts i

stadgarna. Härutöver gäller att sådant insatsbelopp får betalas ut endast
om det kan ske med hänsyn till bestämmelserna om kapitaltäckning i 2

kap. 9- 10 §§ bankrörelselagen (1987:617).

Beträffande uppsägning av överskjutande insatsbelopp vid förenings-

banks ombildning till bankaktiebolag gäller i stället 11 kap. 5 §.

7 kap.
8 § Styrelsen kallar till föreningsbanksstämma. Kallelsen får utfärdas

tidigast fyra veckor före stämman. Om inte stadgarna föreskriver längre
tid skall kallelse n utfärdas senast två veckor fore ordinarie och senast en

vecka fore extra stämma. Om stämman skjuts upp till en dag som inf aller

senare än fyra veckor efter det att stämman har inletts, skall kallelse

utfärdas till den fortsatta stämman. Om det enligt denna lag eller stadgar­
na krävs for att ett foreningsbanksstämmobeslut skall bli giltigt att det
fattas på två stämmor, får kallelse till den senare stämman inte utfärdas
innan den första stämman har hållits. I en sådan kallelse skall anges vilket

beslut den första stämman har fattat.

Kallelse skall ske enligt stadgarna. Skriftlig kallelse skall dock alltid

sändas till varje medlem vars postadress är känd för föreningsbanken, om

1. o rdinarie foreningsbanks stämma skall hållas på annan tid än som

foreskrivs i stadgarna, eller

2. föreningsbanksstämma skall beh andla fråga om

a) sådan ändring av stadgarna som avses i 15 § första eller andra stycket,

b) föreningsbankens försättande i likvidation,

c) föreningsbankens uppgående i en annan föreningsbank genom fusion,

eller

2526

^ Senaste lydelse 1989:1089,

¬

background image

d) ombildning enligt 11 kap.

SFS 1992:1058

I kallelsen skall tydligt anges d e ärenden som skall förekomma på stäm­

man. Om stämman skall behandla ett ärende om föreningsbankens uppgå­

ende i en annan föreningsbank genom fusion, ett ärende om föreningsban­

kens försättande i likvidation eller ett ärende om ombildning enligt 11
kap., skall förslaget och grunden för detta anges i kallelsen. Om ett ärende

avser ändring av stadgarna, skall det huvudsakliga innehållet av förslaget

till ändringen anges i kallelsen. Ett fullständigt förslag till stadgeändringen

skall efter det att kallelse har utfärdats hållas tillgängligt för medlemmarna
hos föreningsbanken och genast sändas till medlemmar som begär det och

uppger sin postadress.

Under minst en vecka före den stämma som avses i 5 § skall redovis­

ningshandlingarna och revisionsberättelsen samt, i föreningsbank som ä r
moderförening, koncernredovisningshandlingarna och koncernrevisions­
berättelsen eller avskrifter av dessa hållas tillgängliga för medlemmarna

och innehavarna av förlagsandelar hos föreningsbanken och genast sändas

till medlemmar och innehavare av förlagsandel som begär det och uppger
sin postadress.

12 § I stadgarna får bestämmas att föreningsbanksstämmans befogenhe­

ter skall helt eller delvis utövas av särskilt valda fullmäktige.

En fullmäktig får inte väljas för längre mandatperiod än tre år. Till

fullmäktig får utses endast medlem i föreningsbanken eller någon som utan
att vara medlem enligt 6 kap. 3 § andra stycket ändå kan väljas till

styrelseledamot.

Ett fullmäktigsammanträde anses som en föreningsbanksstämma. I frå­

ga om fullmäktig gäller bestämmelserna i 1 � 11 §§ om fbreningsbanks-
medlem. Dock får en fullmäktig inte rösta genom ombud.

Angående beslut a v fullmäktige i ären den som avses i 15 §, 10 kap. 3 §

eller 11 kap. 1 § skall medlemmarna underrättas på det sätt som stadgarna

föreskriver.

�ven om fullmäktige har utsetts, har föreningsbanksmedlemmarna så­

dan rätt som avses i 7 §, 8 § f järde stycket och 10 § fjärde stycket andra

meningen.

11 kap.

Ombildning till bankaktiebolag

1 § En central föreningsbanks stämma kan besluta att den centrala för­

eningsbanken med anslutna lokala föreningsbanker skall upplösas utan
likvidation för ombildning till bankaktiebolag.

Ombildningen skall gå till på följande sätt. De lokala föreningsbanker­

nas tillgångar och skul der förs över till den centrala föreningsbanken och

medlemmarna i de lokala föreningsbankerna blir i stället medlem mar i den

centrala föreningsbanken (fusion). Den centrala föreningsbanken överlåter

hela rörelsen till ett bankaktiebolag mot ersättning huvudsakligen i form

av aktier i samma bolag. Tillgångarna i den centrala föreningsbanken

utskiftas på medl emmarna.

2527

¬

background image

SFS 1992:1058

2 § Följande handlingar skall dels hållas tillgängliga för de röstberättiga­
de, medlemmarna och innehavare av förlagsandelar under minst en vecka

före den föreningsbanksstämma, där frågan om ombildning till bankaktie­

bolag skall behandlas, dels läggas fram på stämman:

1. de i 10 kap. 1 § tredje och fjärde styckena angivna handlingarna med

undantag för fusionsavtal och

2. bankaktiebolagets bolagsordning eller, om bankaktiebolaget inte är

bildat, förslag till bolagsordning.

Handlingarna skall genast sändas till den som är röstberättigad, medlem

eller innehavare av förlagsandel, om han begär det och uppger sin post­

adress.

3 § Ett beslut om ombildning som avses i 1 § är giltigt endast om det på
stämman har fått stöd av samtliga röstberättigade eller har fattats vid två

på varandra följande stämmor och på den senare stämman fått stöd av
minst två tredjedelar av de röstande.

I stadgarna för den centrala föreningsbanken får föreskrivas villkor som

går längre än som sägs i första stycket.

4 § Medlemmarna i berörda föreningsbanker skall underrättas om stäm­

mans ombildningsbeslut.

5 § Medlem som inte vill delta i ombildn ingen eller som inte vill delta

med sitt överskjutande insatsbelopp skall inom en månad från det att han
underrättats om beslutet om ombildning säga upp sig till omedelbart
utträde ur föreningsbanken eller, utan krav på utträde, säga upp sitt

överskjutande insatsbelopp till omedelbar betalning.

En uppsägning enligt första stycket skall g odkännas om det inte med

hänsyn till be stämmelserna om kapitalkrav enligt 2 kap. 9 -11 §§ bankrö­
relselagen (1987:617) eller till bankaktiebolagets ställning i övrigt är nöd­
vändigt att avslå framställningen. Frågan om godkännande prövas av
Finansinspektionen efter yttrande av centrala föreningsbankens och bank­

aktiebolagets styrelser.

6 § Den centrala föreningsbanken skall inom fyra månader från stäm­

mans beslut enligt 1 § första stycket hos Finansinspektionen anmäla beslu­

tet om ombildning för registrering. Frågan om ombildning har fallit om
anmälan inte har gjorts inom föreskriven tid eller om Finansinspektionen

genom beslut som vunnit laga kraft har avskrivit en sådan anmälan eller

vägrat registrering av beslutet.

Beslutet får inte registreras om ombildningen har förbjudits enligt kon­

kurrenslagen (1982:729). Hinder mot registrering föreligger också om

Konkurrensverket inte har beslutat att lämna ombildningen utan åtgärd

enligt 20 § första stycket konkurrenslagen.

2528

7 § Senast två månader efter det att beslutet om ombildning har registre­

rats skall den centrala föreningsbanken ansöka om regeringens tillstånd att
verkställa ombil dningen. Regeringen prövar om ombildningen kan anses

förenlig med medlemmarnas, insättarnas och övriga fordringsägares in­

tressen sam t om ombildningen framstår som ändamålsenlig från allmän
synpunkt.

¬

background image

8 § Inom två månader från dagen för regeringens beslut om tillstånd till

SFS 1992:1058

ombildningen skall styrelserna i den centrala föreningsbanken och bankak­
tiebolaget till Finansinspektionen för registrering anmäla att ombildning­

en har verkställts. När anmälan har registrerats har de lokala föreningsban­

kerna upplösts.

9 § Har inte ansökan om tillstånd till ombildning gjorts inom den i 7 §

föreskrivna tiden eller har regeringen avslagit ansökan, skall Finansinspek­
tionen förklara att frågan om ombildning har fallit. Detsamma gäller om

anmälan enligt 8 § inte har gjorts eller Finansinspektionen genom beslut

som vunnit laga kraft har avskrivit en sådan anmälan eller vägrat registre­

ring.

10 § När registrering enligt 8 § har skett, skall styrelsen i den centrala

föreningsbanken skifta bankens tillgångar enligt de fördelningsgrunder

som gäller vid likvidation av banken. Om det bland tillgångarna finns
aktier av olika slag, får dessa fördelas på olika slag av insatser.

Rätt att delta i sk iftet har de som är eller som inom sex månader före

ombildningsbeslutet varit medlemmar i berörda föreningsbanker, med

undantag dock för den som erhållit utträde enligt 5 §.

En medlems överskjutande insatsbelopp skall inte medräknas vid skiftet

om återbetalning av insatsen påbörjats sex månader före ombildningsbe­
slutet eller uppsägning av beloppet godkänts enligt 5 § andra stycket.

Den som enligt andra stycket inte deltar i skiftet har rätt att få ut

inbetald medlemsinsats när ombildningen har verkställts och anmälan om

detta registrerats enligt 8 §. Vad nu sagts om inbetald medlemsinsats gäller
även sådant överskjutande insatsbelopp som avses i t redje stycket.

Styrelsen och verkställande direktören skall genast när skifte har skett

avge re dovisning för sin förvaltning av bankens angelägenheter enligt 9
kap. 10 §. Redovisningen, som skall läggas fram på en föreningsbanks-

stämma så snart det kan ske, skall innehålla en redogörelse för skiftet.

Beträffande klander av skiftet tillämpas 9 kap. 14 §.

Om en medlem eller innehavare av förlagsandel inte inom fem å r efter

det att slutredogörelse enligt femte stycket lades fram på föreningsbanks-
stämman har anmält sig för att lyfta vad han fått vid skiftet, har han

förlorat sin rätt till detta. Tillgångarna tillfaller därvid den bank som då

driver rörelsen.

11 § När slutredovisning har lagts fram enligt 10 §, är den centrala

föreningsbanken upplöst. Anmälan om detta skall genast göras för registre­

ring.

Trots bestämmelsen i första stycket skall, på begäran av en tiondel av

samtliga röstberättigade, styrelsen sammankalla föreningsbankstämman

för att behandla en fråga om att väcka talan enligt 5 kap. 7 § bankrörelse­

lagen (1987:617).

12 § Om en pensionsstiftelse eller personalstiftelse hör till de förenings­

banker som skall ombildas, gäller för stiftelsens överförande till bankaktie­
bolaget bestämmelserna i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsut­

fästelse m.m.

2529

80-SFS 1992

¬

background image

SFS 1992:1058

l. Denna lag träder i kraft den 1 december 1992.

2. Om en central föreningsbanks stämma före lagens ikraftträdande har

beslutat om ombildning till bank aktiebolag i enlighet med lagen, skall de

tidsfrister som enligt 11 kap. 6 och 10 §§ räknas från ombildningsbeslutet i

stället räknas från lagens ikraftträdande. Detsamma gäller den tidsfrist
som enligt 11 kap. 5 § skall räknas från det medlem fått underrättelse om

beslutet om o mbildning, om underrättelsen skett före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Hans Schedin

(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.