SFS 2005:257 Lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1995:1571) om insättningsgaranti / SFS 2005:257 Lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti
050257.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1571) om
insättningsgaranti;

utfärdad den 4 maj 2005.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

att 12 och 13 §§ lagen (1995:1571)

om insättningsgaranti skall ha följande lydelse.

12 §

3

Varje institut som omfattas av garantin skall betala en årlig avgift till

nämnden. Avgiften för ett år grundas på institutens insättningar vid ut-
gången av närmast föregående år, till den del insättningarna omfattas av ga-
rantin.

Institutens sammanlagda avgifter för ett år skall uppgå till ett belopp som

motsvarar 0,1 procent av insättningarna.

Bestämmelsen i andra stycket behöver inte tillämpas när avgiften för ett

enskilt institut

1. bestäms enligt 14 §,
2. bestäms genom omprövning enligt 27 § förvaltningslagen (1986:223),

eller

3. efter överklagande bestäms av allmän förvaltningsdomstol.

13 §

4

Nämnden skall årligen bestämma hur stort belopp varje institut skall

betala i avgift. Avgiften skall betalas inom en månad från dagen för beslutet.

Avgiften skall motsvara summan av institutets insättningar till den del de

omfattas av garantin, multiplicerat med lägst 60 procent och högst 140 pro-
cent av det tal som tillämpas enligt 12 § andra stycket. Avgiften skall be-
stämmas med hänsyn till institutets kapitaltäckningsgrad, beräknad enligt
2 kap. 1 § lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för
kreditinstitut och värdepappersbolag.

Dröjsmålsränta skall tas ut på avgifter som inte betalas i rätt tid, om det

inte finns särskilda skäl mot det. Dröjsmålsränta skall beräknas för år enligt
en räntefot som motsvarar den av Riksbanken fastställda, vid varje tid gäl-
lande referensräntan enligt 9 § räntelagen (1975:635) med ett tillägg av åtta
procentenheter.

1

Prop. 2004/05:92, bet. 2004/05:FiU25, rskr. 2004/05:226.

2

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 94/19/EG av den 30 maj 1994 om system

för garanti av insättningar (EGT L 135, 31.05.1994, s. 5, Celex 31994L0019).

3

Senaste lydelse 2000:815. �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

4

Senaste lydelse 2002:358.

SFS 2005:257

Utkom från trycket
den 24 maj 2005

background image

2

SFS 2005:257

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK �STERBERG

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.