SFS 2014:482 Lag om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument / SFS 2014:482 Lag om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument
140482.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av
finansiella instrument;

utfärdad den 5 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 kap. 7 § lagen (1998:1479) om

kontoföring av finansiella instrument ska ha följande lydelse.

6 kap.

7 §

Bestämmelserna i 1�5 §§ tillämpas även vid pantsättning.

Särskilda bestämmelser om pantsättning av finansiella instrument finns i

lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Katarina Back
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:111, bet. 2013/14:FiU29, rskr. 2013/14:274.

SFS 2014:482

Utkom från trycket
den 17 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.