SFS 1987:623

870623.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1987:623

Lag

uikom frän trycket

om förenklad aktiehanterlng;

den 26 juni 1987

Utfärdad den 11 juni 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

Allmänna bestämmelser

1 § Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag (värdepapperscentralen)

skall fullgöra uppgifter för aktiebolag, bankaktiebolag och försäkringsak-

1422

' Prop. 1986/87; 12, NU 36, rskr. 356.

¬

background image

tiebolag enligt vad som föreskrivs i aktiebolagslagen (1975; 1385), bankak-

SFS 1987:623

tiebolagslagen (1987:618) och försäkringsrörelselagen (1982:713).

2 § Aktiebolagslagen (1975:1385) är tiUämplig på värdepapperscentra­
len, om något annat inte följer av 3, 4 eller 10 §.

3 § Bolagsordningen för värdepapperscentralen skall stadfastas av rege­

ringen och far inte ändras utan regeringens godkännande.

4 § Värdepapperscentralen står under tillsyn av bankinspektionen.

5 § Bestämmelserna i 6-9 §§ äger tillänipning på aktiebolag, bankaktie­

bolag och försäkringsaktiebolag som är avstämningsbolag.

Förvaltarregistrering

6 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer skall

pröva frågor om

1, auktorisation av banker eller fondkommissionärer som förvaltare av

aktier,

2. tillstånd enligt 3 kap. 10 § andra stycket andra meningen aktiebolags­

lagen (1975:1385) och 3 kap. 10 § andra stycket andra meningen försäk­

ringsrörelselagen (1982:713).

I beslutet om auktorisation eller tillstånd kan det meddelas särskilda

villkor för att tillgodose såväl allmänna som enskilda intressen. Följs inte

villkoren och är avvikelserna betydande kan auktorisationen eller tillstån­

det återkallas.

7 § Förvaltare som avses i 6 § första stycket 1 skall lämna uppgifter till

värdepapperscentralen om de aktieägare som har mer än femhundra aktier

i samma aktiebolag registrerade i förvaltarens namn.

Uppgifter enligt första stycket ställs samman för vaije aktiebolag.

Sammanställningen skall hållas tillgänglig för alla hos såväl bolaget som

värdepapperscentralen och får inte vara äldre än sex månader.

8 § Vid förvaltarregistrering enligt 3 kap. 10 § andra stycket aktiebolags­

lagen (1975:1385), 3 kap. 11 § första stycket bankaktiebolagslagen

(1987:618) och 3 kap. 10 § andra stycket försäkringsrörelselagen

(1982:713) kan förvaltaren, när det är fråga om aktier i samma aktiebolag,

efter tillstånd av aktieägarna förvara de olika aktieägarnas brev tillsam­

mans ell er låta deras aktier ingå i ett brev som är gemensamt för flera

aktieägare. Vaije aktieägare har del i det som på sådant sätt förvaras i
förhållande till vad han har lämnat in till förvar.

9 § Om en aktieägare lämnat tillstånd enligt 8 §, kan förvaltaren medge

att aktiebrev inte utfärdas. Har aktiebrev på grund härav inte utfärdats,
skall i fråga om ägarens eller någon annans rätt så anses som om aktiebrev

utfärdats för förvaltaren och omhändertagits av denne.

1423

¬

background image

SFS 1987:623

Tillsyn

V

10 § Bankinspektionen kan förelägga vite vid meddelande av föresicfijft
eller förbud i samband med tillsynen.

Bankinspektionens beslut enligt dönna lag får överklagas hos regeringen

genom besvär.

Beslut i frågor som rör tillsynen skall verkställas utan hinder av anförda

besvär, om inte regeringen förordnar något annat.

Ytterligare bestämmelser om tillsynsverksamheten meddelas av rege­

ringen.

11 § För att täcka kostnaderna för bankinspektionens tillsynsverksam­

het skall värdepapperscentralen årligen betala ett bidrag. Närmare före­

skrifter om bidragets storlek och om dess fastställande och erläggåhde

meddelas av regeringen.

Straff

12 § Till böter eller fängelse i högst sex månader döms

1. den som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sådana villkor

som meddelats med stöd av 6 § andra stycket,

T:!?

2. styrelseledamot, verkställande direktör eller någon annan tjänsteman

hos värdepapperscentralen, som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet till

'I

bankinspektionen lämnar oriktiga eller vilseledande uppgifter om centralen

eller dess verksamhet, om gärningen inte är belagd med straff i brottsbal-

ken.

K'

13 § Till böter döms den som bryter mot 7 §.

»

ill

1424

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987. Genom lagen upphävs lagen

i

(1970; 596) om förenklad aktiehantering.

>. fe

2. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till bestämmelser

cfe

som ersätts genom bestämmelserna i denna lag, tillämpas i stället de nya

bestämmelserna.

3. Beslut om tillstånd som fattats enligt äldre bestämmelser skall anses

meddelat med stöd av 6 § i denna lag.

aij j

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

BENGT K. �&. JOHANSSON

^

(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.