SFS 1989:828

890828.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1989:828

om införande av aktiekontolagen (1989:827);

utkom från trycket

den 24 november 1989

utfärdad den 23 november 1989.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 § Aktiekontolagen (1989:827) samt denna lag t räder i kraft den dag

regeringen bestämmer. Regeringen får bestämma att lagen skall träda i
kraft vid skilda tidpunkter för olika emittenter och rättigheter.

2 § Bestämmelser i lag eller annan författning om rättigheter som repre­

senteras av värdepapper skall tillämpas även i fråga om rättigheter som

registreras enligt aktiekontolagen (1989:827).

3 § Aktiekontolagen (1989:827) tillämpas även beträffande aktiebolag
som har blivit avstämningsbolag före ikraftträdandet.

Aktier i avstämningsbolag

4 § När aktiekontolagen (1989:827) blir tillämplig på ett befintligt av­
stämningsbolag skall de uppgifter om bolagets aktier som enligt den nämn­
da lagen skall finnas på aktiekonto vara införda på sådana konton genom

Värdepapperscentralen VPC Aktiebolags (värdepapperscentraien) försorg.

Beträffande överlåtelse av en aktie som har ägt rum före ikraftträdandet

av aktiekontolagen och som då var gällande mot tredje man tillämpas
6 kap. 2 § i den lagen trots att någon anmälan om förvärvet inte har

registrerats. Detta tillämpas på motsvarande sätt i fråga om pantsältning.

Aktier i bolag som övergår till att bli avstämningsbolag

5 § I fråga om aktiebolag som efter ikraftträdandet av aktiekontolagen

(1989:827) övergår till att bli avstämningsbolag gäller följande. Behörighet
att första gången antecknas som aktieägare eller förvaltare enligt 8 kap.
aktiekontolagen på ett aktiekonto enligt nämnda lag tillkommer den som

visar upp ett aktiebrev och enligt 3 kap. 6 § aktiebolagslagen (1975:1385),
3 kap. 6 § försäkringsrörelselagen (1982:713) respektive 3 kap. 6 § bankak-

' Prop. 1988/89:152. 1989/90; LU5, rskr. 22.

1507

¬

background image

SFS 1989:828

tiebolagslagen (1987:618) eller på annat sätt styrker sitt förvärv. Aktiebre­
vet skall makuleras på betryggande sätt av det kontoförande institut som
vidtar registreringsåtgärden.

Interimsbevis och emissionsbevis m. m.

6 § Om ett interimsbevis eller emissionsbevis har utfärdats av ett aktie­

bolag innan aktiekontolagen (1989:827) blev tillämplig på bolaget, gäller

följande i fråga om den rättighet som beviset representerar. Behörighet att
första gången antecknas som innehavare eller förvaltare enligt 8 kap. aktie­
kontolagen av rättigheten på ett aktiekonto enligt nämnda lag tillkommer

den som visar upp beviset och enligt 3 kap. 6 § aktiebolagslagen
(1975:1385), 3 kap. 6§ försäkringsrörelselagen (1982:713) respektive
3 kap. 6 § bankaktiebolagslagen (1987:618) eller på annat sätt styrker sitt
förvärv. Beviset skall makuleras på betryggande sätt av det kontoförande

institut som vidtar registreringsåtgärden.

Om det i annat fall än som anges i första stycket är fråga om en rättighet

enligt 1 kap. 2 § andra stycket aktiekontolagen som har utfärdats av ett
aktiebolag innan den nämnda lagen blev tillämplig på bolaget, är den som
styrker sitt förvärv behörig att första gången a ntecknas som innehavare
eller förvaltare enligt 8 kap. aktiekontolagen av rättigheten på ett aktie­

konto.

Skuldebrev

1 § Om ett skuldebrev har utfärdats för en skuldförbindelse innan aktie­

kontolagen (1989:827) blev tillämplig på förbindelsen gäller följande.

Behörighet att första gången antecknas som borgenär eller förvaltare enligt
8 kap. aktiekontolagen av förbindelsen på ett konto för skuldförbindelser
enligt nämnda lag tillkommer den som enligt reglerna i lagen (1936:81) om
skuldebrev är behörig att som ägare förfoga över skuldebrevet. Skuldebre­

vet skall makuleras på betryggande sätt av det kontoförande institut som

vidtar registreringsåtgärden.

Om e tt emissionsbevis eller optionsbevis har utfärdats för en rättighet

som avses i 9 kap. 1 § andra stycket 1 eller 2 aktiekontolagen innan nämn­
da lag blev tillämplig på rättigheten, gäller följande. Behörighet att första
gången antecknas som innehavare eller förvaltare enligt 8 kap. aktiekonto­
lagen av rättigheten på ett konto för skuldförbindelser enligt nämnda lag
tillkommer den som företer beviset och enligt 3 kap. 6 § aktiebolagslagen

(1975:1385) respektive 3 kap. 6 § bankaktiebolagslagen (1987:618) eller

på annat sätt styrker sitt förvärv. Beviset skall makuleras på betryggande

sätt av d et kontoförande institut som vidtar registreringsåtgärden.

Om det i annat fall än som anges i första och andra styckena är fråga om

en rättighet som avses i 9 kap. 1 § aktiekontolagen, är den som styrker sitt

förvärv behörig att första gången antecknas som innehavare eller förvalta­

re enligt 8 kap. aktiekontolagen av rättigheten på konto för skuld förbindel­

ser,

8 § Innehavaren av ett skuldebrev som har utfärdats innan aktiekonto-

1508

lagen (1989:827) blev tillämplig på skuldförbindelsen har inte, när det

¬

background image

gäller därefter förfallen betalning, rätt till betalning förrän innehavet har

SFS 1989:828

registrerats på konto for skuldförbindelser.

Bestämmelserna om skuldebrev i första stycket gäller även då det är

fråga om ett bevis om aktieägares rätt gentemot den som för hans räkning
förvarar aktier i ett utländskt bolag (depåbevis). Med betalning jämställs

därvid utdelning och andra ekonomiska rättigheter som följer med de
utländska aktierna.

Panthavares rätt

9 § En panthavare är behörig att påkalla att bestämmelserna i 5 �7 §§
tillämpas. Kravet på uppvisande av ett aktiebrev eller annan handling
anses därvid uppfyllt om panthavaren visar upp handlingen.

Arkivering

10 § En ha ndling som har makulerats enligt denna lag skall förvaras av

värdepapperscentralen i original eller kopia i min st tio år.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

LAILA FREIVALDS

(J ustitiedepartementet)

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.