SFS 1990:970

900970.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1990:970

om ändring i aktlekontolagen (1989:827);

utkom från trycket

den 6 november 1990

Utfärdad den 25 oktober 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 5 kap. 1 § och 9 kap. 1 § aktiekon-

tolagen (1989:827) skall ha följande lydelse.

5 kap.
1 § När en registreringsåtgärd har verkst ällts genom antec kning på ett
aktiekonto skall värdep apperscentralen gen ast underrätta all a som är re­
gistrerade på kontot enligt 2 k ap. 3 § första stycket 1 eller 2 eller 8 kap. 3 §
1, i den må n de berörs av åtgärden.

Var och en so m är regist rerad på ett aktiekont o enligt 2 ka p. 3 § första

stycket 1 ell er 2 elle r 8 kap. 3 § 1 har rätt att på begä ran få be sked från

värdepapperscentralen om kontots innehåll i den mån innehållet berör

hans rätt. I ett så dant besked skall på be gäran även anges vilka rättsv erk­
ningar som enligt denna lag är knutna till up pgifterna på ko ntot.

Värdepapperscentralen skall varje år före den 31 januari lämna inneha­

varen av ett aktiekonto besked om kontots in nehåll per de n 31 de cember

foregående år. Beskedet skall, om inte innehavaren medger annat, ange de
förändringar på kontot som har ägt rum under det sistnämnda året.

Underrättelser och bes ked enligt denna par agraf skall lämnas utan kost­

nad.

'Prop, 1989/90:160. 1990/91 :LU5, rskr. 6.

I79-

¬

background image

SFS 1990:970

9 Itap.

1 § På begäran av den som vill utfä rda eller har utfärdat ensidiga skuld%

förbindelser avsedda for allmän omsättning skall värdepapperscentralen
besluta a tt skuldförbindelserna skall registreras i ett avstämningsregister

enligt bestämmelserna i detta kapitel.

Bestämmelserna i detta kapitel om skuldförbindelser skall i tillämpli ga

delar även gälla

1. företrädesrätt att delta i emission som avses i 5 kap. aktieb olagslagen

(1975:1385) och 5 kap. bankaktiebolagslagen (1987:618),

2. konverteringsrätt och optionsrätt till nyteckning som avses i 5 kap.

aktiebolagslagen och 5 kap. bankaktiebolagslagen,

3. aktieägarens rätt gentemot den som för hans räkning förvarar aktie­

brev i ett utländskt bolag, samt

4. rätt gentemot ett aktiebolag att av detta bolag fö rvärva aktie i ett

annat aktiebolag (inköpsrätt).

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Regeringen får

bestämma att lagen skall träda i kraft vid skilda tidpunkter för olika

emittenter och rättigheter.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Michael Koch

(Justitiedepartementet)

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.