SFS 1990:1314

901314.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1990:1314 Lag

Utkom frän trycket

OM änddng I aktiekontolageii (1989:827);

den 21 december 1990

utfärdad den 13 december 1990.

|

i

Enligt riksdagens beslut' foreskrivs att 2 kap. 3 §, 8 kap. 1 § och 9 ka p. \

4 § aktiekontolagen (1989: 827) skall ha följande lydelse.

i

2 kap.

3§ I ett aktie konto som avses i 2 § skall anges

1. aktieägarens namn, personnummer eller annat identifieringsnummer

samt postadress,

2. namn, personnummer eller annat identifieringsnummer samt post­

adress för panthavare och för den som har en rättighet på grund av såd an

inskränkning i rätten att fritt forfoga över aktien som avses i 12,

3. det antal aktier som kontot omfattar med uppgift om aktiernas

nominella belopp och för varje aktie huruvida full betalning har erlagts for

aktien till avstämningsbolaget,

4. till vilke t slag varje aktie hör, om aktier av olika slag ka n finnas enligt

bolagsordningen,

;

2384

' Prop. 1990/91:40. NU 16. rskr. 85.

'

¬

background image

, 5. i förekommande fall att aktie av visst slag kan omvandlas till en aktie

SFS 1990:1314

v annat slag,

6. i förekommande fall att aktie är bunden,

7. förbehåll att aktieägare eller annan skall vara berättigad att lösa aktie

som övergår till ny ägare,

8. utbetalning som görs vid inlösen av en aktie eller minskning av

aktiens nominella belopp eller vid skif te av bolagets tillgångar,

9. i förekommande fall att aktieägaren har förvaltare enligt 11 kap. 7 §

föräldrabalken med up pdrag som omfattar förvaltning av aktierna,

10. pantsättning avseende en aktie,
11. konkurs avseende aktieägaren samt utmätning, kvarstad eller betal­

ningssäkring avseende en aktie eller panträtt i aktien,

12. inskränkning i rätten att fritt förfoga över en aktie som avses i 3 kap.

12 och 15 §§ aktiebolagslagen (1975; 1385), 3 kap. 12 och 15 §§ försäkrings-
rörelselagen (1982:713) eller 3 kap. 13 och 16 §§ bankaktiebolagslagen

(1987:618),

13. förbehåll enligt 15 kap. 8 § föräldrabalken.
Vid registrering av företrädesrätt för en aktieägare att delta i en emission

som avses i 4 kap. aktiebolagslagen, 4 kap. försäkringsrörelselagen eller

4 kap. bankaktiebolagslagen skall i a ktiekontot anges om rätten till en ny

aktie tillkommer aktieägaren på grund av bunden eller fri aktie.

Har utan återbetalning en aktie dragits in eller det nomiella beloppet

ändrats, skall detta anges i aktieko ntot så snart det kan ske.

8 kap.

1 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer skall

pröva frågor om auktorisation av förvaltare och om tillstånd för någon att
införas i aktiebok enligt 3 kap. 10 § andra stycket aktiebolagslagen

(1975:1385), 3 kap. 10 § andra stycket försäkringsrörelselagen (1982:713)

: och 3 kap. 11 § första stycket bankaktiebolagslagen (1987:618).

En auktorisation eller ett tillstånd enligt första stycket får förenas med

särskilda villkor för att tillgodose allmänna och enskilda intressen. Aukto-

risationen eller t illståndet kan återkallas av den myndighet som har med­

delat auktorisationen eller tillståndet, om ett villkor har åsidosatts och
avvikelsen är betydande eller om annars förutsättningar för auktorisation
eller tillstånd inte längre föreligger.

i Beslut i frågor om auktorisation eller tillstånd som har meddelats av

annan än regeringen får överklagas hos kammarrätten. Beslutet skall verk-

: ställas även om det har överklagats, om inte kammarrätten förordnar

annat.

)

19 kap.

;4 § I ett konto för skuldförbindelser som inte är förvaltarregistrerade

skall anges

1. nam n, personnummer eller annat identifieringsnummer samt post­

adress för borgenär, panthavare och den som har en rättighet på grund av

2385

¬

background image

SFS 1990:1314

sådan inskränkning i rätten att fritt förfoga över skuldförbindelsen som
avses i 7,

2. skuldbelopp och lånevillkor samt, i förekommande fall, antalet skuld­

förbindelser och dessas nominella belopp,

3. vid konvertibel fordran och optionsrätt till nyteckning enligt 5 kap.

aktiebolagslagen {1975:1385) eller 5 kap. bankaktiebolagslagen

(1987:618) huruvida utbytes- eller teckningsrätten avser bunden eller fri
aktie,

4. verkställd utbetalning av kapitalbelopp eller ränta,
5. huruvida utbyte skett av konvertibel fordran enligt 5 kap. aktiebolags­

lagen eller 5 kap. bankaktiebolagslagen,

6. huruvida utnyttjande skett av optionsrätt vid nyteckning på grund av

fordran som är förenad med optionsrätt till nyteckning enligt 5 kap.
aktiebolagslagen eller 5 kap. bankaktiebolagslagen,

7. andra inskränkningar för borgenären att ta emot betalning eller att i

övrigt göra betalningsu tfästelsen gällande.

Kontot skall dessutom innehålla sådana uppgifter som avses i 2 kap. 3 §

första stycket 9�11 och 13.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1991.

På regeringens vägnar

LEILA FREI VALDS

Michael Koch

(Justitiedepartementet)

S10

,

ar

»nkiif-"

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.