SFS 1991:205

910205.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:205

Utkom från tryc ket

den 15 m aj 1991

Lag

450

om ändring i a ktiekontolagen (1989:827);

utfärdad den 2 ma j 1991.

Enligt riksdagens beslut ' föreskrivs att 3 kap. 1 § , 4 kap. 11 §, 6 kap. 2 §

och 9 kap. 7 § aktiekontolagen (1989:827) skall ha följande lydelse.

3 kap.

1 § Tillstånd att vara kontoförande institut meddelas av regeringen eller

den myndighet som regeringen bestämmer.

Av de kontoförande in stituten skall minst ett vara helägt dotteraktiebo­

lag till värdepappe rscentralen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får ge konto-

förande institut tillstånd att sätta annan i sitt ställe.

4 kap.

11 § En anteckning på ett aktiekonto skall rättas av den som har vidtagit

registreringsåtgärden, om anteckningen innehåller någon uppenbar orik­

tighet till följd av att den som vidtagit registreringsåtgärden eller någon

annan har gjort sig skyldig till skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende
eller till följd av något tekniskt fel. Tillfälle att yttra sig skall lämnas den

vars rätt berörs.

Prop. 1990/91: 106, LU33, rskr. 241.

?
IL

Lii[i

C-

¬

background image

6 kap.

SFS 1991:205

2 § Om en aktie har överlåtits och anmälan om förvärvet har registrerats,
får aktien därefter inte tas i anspråk av överlåtarens borgenärer för andra

rättigheter än sådana som var registrerade när överlåtelsen registrerades.

9 kap.

7 § Behörig att ta emot betalning med anledning av en skuldförbindelse
är den som på fbrfallodagen eller på fastställd avstämningsdag är anteck­

nad på ett kont o i avstämningsregistret som borgenär eller som berättigad

att i andra fall ta emot betalningen.

Första stycket gäller i nte, om gäldenären insåg eller borde ha insett a tt

betalningsmottagaren inte var berättigad att ta emot betalning för skuld­
förbindelsen.

Denna lag träder ikraft den 1 j uli 1991.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Michael Koch

(J ustitiedepartementet)

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.