SFS 1991:206

910206.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:206

om ändring i lag en (1989:828) om införande av

utkom från trycket

aktiekontolagen (1989:827);

den 15 maj 1991

utfärdad den 2 maj 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 8 § lagen (1989; 828) om införan­

de av aktiekontolagen (1989:827) skall ha fö ljande lydelse.

8

Innehavaren av ett skuldebrev som har utfärdats innan aktiekonto­

lagen (1989:827) blev tillämplig på skuldförbindelsen har inte, när det
gäller därefter forfallen betalning, rätt till betalning förrän innehavet har

registrerats på konto f�r skuldförbindelser. Med betalning jämställs a ndra

ekonomiska rättigheter gentemot utfärdaren som följer med skuld ebrevet.

1 samband med at t skuldförbindelsen första gången registreras på kontot

får värdepapperscentralen fastställa avstämningsdag för ränta och kapital­

belopp.

Bestämmelserna om skuldebrev i första stycket gäller även då det är

fråga om ett bevis om akt ieägares rätt gentemot den som f� r hans räkning
förvarar aktier i ett utländskt bolag (depåbevis). Med betalning jämställs

' Prop. 1990/91: 106, LU33, rskr. 241 .

' Senaste lydelse 1990:971.

1

¬

background image

SFS 1991:206

därvid utdelning och andra ekonomiska rättigheter som följer med de

utländska aktierna.

Innehavaren av en inköpsrätt som avses i 9kap. 1 § andra stycket 4

aktiekontolagen och som har utfärdats innan aktiekontolagen blev tillämp­

lig på denna, har inte rätt att därefter göra inköpsrätten gällande mot
utfärdaren förrän inköpsrätten har registrerats på konto for skuldförbin­

delser.

Denna lag träder i kraft den 1 ju li 1991,

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Michael Koch

(Justitiedepartementet)

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.