SFS 1992:1244

921244.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:1244 Lag

Utkom från trycket

oiH ändring i aktickontolagen (1989:827);

den 21 december 1992

utfärdad den 10 december 1992.

I

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 kap. 3 §, 8 kap . 3 § och 9 kapr,

4 § sk all ha följande lydelse,

;

3010

' Prop. 1992/93:68, bet. 1992/93:LU14, rskr. 1992/93:62.

¬

background image

SFS 1992:1244

I ett aktiekonto som avses i 2 § skall anges

1. aktieäg arens namn, personnummer eller annat identifieringsnummer

samt postadress,

2. namn, personnummer eller annat identifieringsnummer samt post­

adress for panthavare och för den som har en rättighet på grund av sådan
inskränkning i rätten att fritt fö rfoga över aktien som avses ill,

3. det antal aktier som kontot omfattar med uppgift om aktiernas

nominella belopp och för varje aktie huruvida full betalning har erlagts för

aktien till avstämningsbolaget,

4. till vilket slag vaije aktie hör, om aktier av olika slag kan finnas enligt

bolagsordningen,

5. i förekommande fall att aktie av visst slag kan omvandlas till en aktie

av annat slag,

6. förbehåll att aktieägare eller annan skall vara berättigad att lösa aktie

som övergår till ny ägare,

7. utbetalning som görs vid inlösen av en aktie eller minskning av

aktiens nominella belopp eller vid skifte av bolagets tillgångar,

8. i förekommande fall att aktieägaren har förvaltare enligt 11 kap. 7 §

fbräldrabalken med uppdrag som omfattar förvaltning av aktierna,

9. pantsättning avseende en aktie,
10. konkurs avseende aktieägaren samt utmätning, kvarstad eller betal­

ningssäkring avseende en aktie eller panträtt i aktien,

11. inskränkning i rätten att fritt förfoga över en aktie som avses i

3 kap. 12 och 15 §§ ak tiebolagslagen (1975:1385), 3 kap. 12 och 15 §§

försäkringsrörelselagen (1982:713) eller 3 kap. 13 och 16 §§ bankaktiebo­

lagslagen (1987:618),

12. förbehåll enligt 15 ka p. 8 § föräldrabalken.
Har utan åte rbetalning en aktie dragits in elle r det nominella belop pet

ändrats, skall detta anges i aktiekontot så snart det kan ske.

8 kap.

3 § Ett aktiekonto för förvaltarregistrerade aktier skall innehålla

1. den auktoriserade förvaltarens eller tillståndshavarens namn, per­

sonnummer eller annat identifieringsnummer samt postadress,

2. anmärk ning att aktierna förvaltas för annans räkning,

3. de upp gifter som avses i 2 k ap. 3 § första stycket 3-7 samt andra och

tredje styckena.

9 kap.

4 § I ett konto för skuldförbindelser som inte är förvaltarregistrerade

skall anges

' Senaste lydelse 1990:1314.

3011

'i

¬

background image

SFS 1992:1244

1. namn, personnummer eller annat identifieringsnummer samt

adress för borgenär, panthavare och den som har en rättighet på grun
sådan inskränkning i rätten att fritt förfoga över skuldförbindelsen
avses i 7,

2. skuldbelopp och lånevillkor samt, i forekommande fall, an

skuldförbindelser och dessas nominella belopp,

3. vid konvertibel fordran och o ptionsrätt till nyteckning enligt 5 käp(

aktiebolagslagen (1975:1385) huruvida utbytes- eller teckningsrätten åVseir'
bunden eller fri aktie,

4. verkställd utbetalning av kapitalbelopp eller ränta,
5. huruvida utbyte skett av konvertibel fordran enligt 5 kap. aktiebo^

lagslagen eller 5 kap. bankaktiebolagslagen ( 1987:618),

6. huruvida utnyttjande skett av optionsrätt vid nyteckning på grund av

fordran som är förenad med optionsrätt vid nyteckning enligt 5 kap,
aktiebolagslagen eller 5 kap. bankaktiebolagslagen,

7. andra inskränkningar för borgenären att ta emot betalning eller att i

övrigt göra betalningsutfästelsen gällande. Kontot skall dessutom innehål­
la sådana uppgifter som avses i 2 kap. 3 § första stycket 8-10 och 12.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

Michael Koch

(J ustitiedepartementet)

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.