SFS 1990:1348

901348.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1990; 1348 Lag

Utkom från (rycket

OEIB ämdrmg i aktiekoMtoIagen (1989:827);

den 27 d ecember 1990

Utfärdad den 17 december 1990.

Enligt riksdagens be slut' föreskrivs att det i aktiekontolagen (1989:827)

skall inforas en ny paragraf, 5 kap. 5 §, av följande lydelse.

5 kap.

5 § Föreligger misstanke om brott mot insiderlagen (1990:1342) skall

värdepapperscentralen på begäran lämna bankinspektionen eller åklagare
besked om ett avstämningsregisters inehåll. Besked skall lämnas utan
kostnad.

Uppgifter som skall anmälas enligt 9 § insiderlagen får genom automa­

tisk databehandling utlämnas till insiderregistret som fors enligt 16 § sam­
ma lag.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1991.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Michael Koch

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1990/91:42, NU 15, rskr. 84.

1

⬢I

t

c'

år

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.