SFS 2016:716 Lag om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument / SFS 2016:716 Lag om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument
160716.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:1479) om
värdepapperscentraler och kontoföring av
finansiella instrument;

utfärdad den 9 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 kap. 3 § lagen (1998:1479) om

värdpapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument

2 ska ha föl-

jande lydelse.

8 kap.

3 §

3

Om Finansinspektionen behöver uppgifter för övervakningen av att be-

stämmelserna i lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel
med finansiella instrument följs eller åklagare finner anledning att anta att
brott enligt samma lag har begåtts eller Finansinspektionen finner anledning
att anta att en bestämmelse i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmiss-
bruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets
direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG
och 2004/72/EG, i den ursprungliga lydelsen, har överträtts, ska en svensk
värdepapperscentral på begäran lämna inspektionen eller åklagaren besked
om ett avstämningsregisters innehåll i den omfattning det har anknytning till
tillsynen eller överträdelsen. Beskedet ska lämnas utan avgift. Regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om
hur skyldigheten att lämna sådana besked till inspektionen ska fullgöras.

Regeringen får föreskriva att Finansinspektionen ska ha terminalåtkomst

till avstämningsregistren för inhämtande av uppgifter som avses i första
stycket och som har anknytning till ett ärende hos inspektionen.

Uppgifter som ska anmälas enligt artikel 19 i Europaparlamentets och

rådets förordning (EU) nr 596/2014 får genom automatisk databehandling
lämnas ut till det insynsregister som förs enligt 9 § lagen (2000:1087) om
anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument.

1 Prop. 2015/16:120, bet. 2015/16:FiU36, rskr. 2015/16:272.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2016:51.

3 Senaste lydelse 2016:51.

SFS 2016:716

Utkom från trycket
den 17 juni 2016

background image

2

SFS 2016:716

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Denna lag träder i kraft den 3 juli 2016.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Malin Alpen
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.