SFS 2018:168 Lag om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument / SFS 2018:168 Lag om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument
SFS2018-168.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1998:1479) om

värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella

instrument

Utfärdad den 5 april 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 6 b § lagen (1998:1479) om
värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument2 ska ha
följande lydelse.

3 kap.
6 b §
3 Ett kontoförande institut får uppdra åt någon annan att utföra
registreringsåtgärder i avstämningsregister. För ett sådant uppdrag gäller
artikel 30.1 d�i, 30.2 och 30.3 i förordningen om värdepapperscentraler, i
den ursprungliga lydelsen. Det som anges där om värdepapperscentraler ska
i stället avse det kontoförande institutet.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Linnéa Klefbäck
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2017/18:71, bet. 2017/18:FiU35, rskr. 2017/18:201.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2016:51.

3 Senaste lydelse 2016:51.

SFS

2018:168

Publicerad
den

11 april 2018

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.