SFS 2018:807 Lag om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument / SFS 2018:807 Lag om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument
SFS2018-807.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1998:1479) om

värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella

instrument
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 10 kap. 1 § lagen (1998:1479) om

värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument2 ska ha

följande lydelse.

10 kap.
1 §
3 Finansinspektionens beslut enligt denna lag får överklagas till allmän

förvaltningsdomstol. Beslut i ärenden som avses i 9 kap. 6 § andra stycket,

9 och 20 §§ får dock inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Finansinspektionen får bestämma att ett beslut om förbud eller

föreläggande enligt 9 kap. 6 och 14 §§ eller om återkallelse enligt 9 kap.

15 § första stycket ska gälla omedelbart.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Linnéa Klefbäck

(Finansdepartementet)

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

2

Senaste lydelse av lagens rubrik 2016:51.

3

Senaste lydelse 2016:51.

SFS 2018:807

Publicerad

den 15 juni 2018

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.