SFS 2018:1788 Lag om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument / SFS 2018:1788 Lag om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument
SFS2018-1788.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1998:1479) om

värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella

instrument

Utfärdad den 22 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 8 kap. 2 a § lagen (1998:1479) om
värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument2 ska ha föl-
jande lydelse.

8 kap.
2 a §
3 En svensk värdepapperscentral och ett kontoförande institut är skyl-
diga att lämna ut uppgifter om enskildas förhållanden till företaget, om det
under en utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål
begärs av undersökningsledaren eller om det begärs av åklagare i ett ärende
om rättslig hjälp i brottmål, på framställning av en annan stat eller en
mellanfolklig domstol, eller i ett ärende om erkännande och verkställighet
av en europeisk utredningsorder. Uppgifterna ska lämnas ut utan dröjsmål
och i elektronisk form.

Bestämmelser om skyldighet för värdepapperscentraler och kontoförande

institut att lämna uppgifter till överförmyndaren finns i 16 kap. 10 a § för-
äldrabalken.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om hur uppgifter enligt första stycket ska lämnas.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Anna Jegnell
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2017/18:291, bet. 2018/19:FiU15, rskr. 2018/19:25.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2016:51.

3 Senaste lydelse 2017:1004.

SFS

2018:1788

Publicerad
den

28 november 2018

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.