SFS 1993:543 Lag om ändring i aktiekontolagen (1989:827)

SFS 1993_543 Lag om ändring i aktiekontolagen (1989_827)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:543

Utkom från trycket

den 15 juni 1993

Lag
om ändring i aktiekontolagen (1989:827);

utfärdad den 3 juni 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 1 och 3 §§ aktiekontolagen

(1989:827) skall ha följande lydelse.

3 kap.

1 §2 Sveriges riksbank och Riksgäldskontoret är inom sina verksamhets-

områden kontoförande institut. Tillstånd för någon annan att vara konto-
förande institut ges av regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer.

Av de kontoförande instituten skall minst ett vara helägt dotteraktiebo-

lag till värdepapperscentralen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får ge konto-

förande institut tillstånd att sätta annan i sitt ställe.

3 § Andra kontoförande institut än Sveriges riksbank och Riksgäldskon-
toret står under tillsyn av Finansinspektionen och skall lämna inspektio-
nen de upplysningar om sin verksamhet och därmed sammanhängande
omständigheter som inspektionen begär.

Tillstånd att vara kontoförande institut kan återkallas av regeringen eller

den myndighet som regeringen bestämmer, om det kontoförande institutet
genom att överträda denna lag eller på annat sätt visar sig olämpligt att
utöva verksamhet som sådant institut.

Ett beslut om återkallelse av tillstånd att vara kontoförande institut får

fattas att gälla tills vidare i avvaktan på att ärendet avgörs.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Göran Haag
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1992/93:206, bet. 1992/93: NU31, rskr. 1992/93:383.

2

Senaste lydelse 1991:205.

1205

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.