SFS 1994:1448 Lag om ändring i aktiekontolagen (1989:827)

SFS 1994_1448 Lag om ändring i aktiekontolagen (1989_827)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1448
Utkom från trycket
den 14 december 1994

Lag
om ändring i aktiekontolagen (1989:827);

utfärdad den 1 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 3 § aktiekontolagen

(1989:827) skall ha följande lydelse.

2 kap.

3 §2 I ett aktiekonto som avses i 2 § skall anges

1. aktieägarens namn, personnummer eller annat identifieringsnummer

samt postadress,

2. namn, personnummer eller annat identifieringsnummer samt post-

adress för panthavare och för den som har en rättighet på grund av
sådan inskränkning i rätten att fritt förfoga över aktien som avses i l l ,

3. det antal aktier som kontot omfattar med uppgift om aktiernas

nominella belopp och för varje aktie huruvida full betalning har erlagts
för aktien till avstämningsbolaget,

4. till vilket slag varje aktie hör, om aktier av olika slag kan finnas

enligt bolagsordningen,

5. i förekommande fall att aktie av visst slag kan omvandlas till en

aktie av annat slag,

6. förbehåll att aktieägare eller annan skall vara berättigad att lösa

aktie som övergår till ny ägare,

7. utbetalning som görs vid inlösen av en aktie eller minskning av

aktiens nominella belopp eller vid skifte av bolagets tillgångar,

8. i förekommande fall att aktieägaren har förvaltare enligt 11 kap. 7 §

föräldrabalken med uppdrag som omfattar förvaltning av aktierna,

9. pantsättning avseende en aktie,

10. konkurs avseende aktieägaren samt utmätning, kvarstad eller betal-

ningssäkring avseende en aktie eller panträtt i aktien,

1

Prop. 1993/94:251, bet. 1994/95:LU3, rskr. 1994/95:29.

2

Senaste lydelse 1992:1244.

2996

background image

SFS 1994:1448

11. inskränkning i rätten att fritt förfoga över en aktie som avses i

3 kap. 12 och 15 §§ aktiebolagslagen (1975:1385), 3 kap. 12 och 15 §§
försäkringsrörelselagen (1982:713) eller 3 kap. 13 och 16 §§ bankaktie-
bolagslagen (1987:618),

12. inskränkning enligt 13 kap. 19 § andra stycket eller 14 kap. 21 §

andra stycket föräldrabalken.

Har utan återbetalning en aktie dragits in eller det nominella beloppet

ändrats, skall detta anges i aktiekontot så snart det kan ske.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

På regeringens vägnar

JAN NYGREN

Göran Haag
(Finansdepartementet)

2997

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.