SFS 1995:75 Lag om ändring i aktiekontolagen (1989:827)

SFS 1995_75 Lag om ändring i aktiekontolagen (1989_827)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

66

SFS 1995:75

Utkom från trycket
den 1 februari 1995

Lag
om ändring i aktiekontolagen (1989:827);

utfärdad den 12 januari 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 4 § och 8 kap. 1 § aktie-

kontolagen (1989:827) skall ha följande lydelse.

3 kap.

4 § Beslut enligt 1 § eller 3 § andra eller tredje stycket av den myn-
dighet som regeringen bestämmer får överklagas hos allmän förvalt-
ningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammar-
rätten. Finansinspektionens beslut i frågor som rör tillsynen får över-
klagas hos regeringen.

1

Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165.

background image

Ett beslut som avses i första eller andra stycket skall verkställas även

om det har överklagats, om inte den myndighet som har att pröva över-
klagandet förordnar något annat.

8 kap.

1 §2 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer skall

pröva frågor om auktorisation av förvaltare och om tillstånd för någon

att införas i aktiebok enligt 3 kap. 10 § andra stycket aktiebolagslagen
(1975:1385), 3 kap. 10 § andra stycket försäkringsrörelselagen
(1982:713) och 3 kap. 11 § första stycket bankaktiebolagslagen
(1987:618).

En auktorisation eller ett tillstånd enligt första stycket får förenas med

särskilda villkor för att tillgodose allmänna och enskilda intressen. Auk-
torisationen eller tillståndet kan återkallas av den myndighet som har
meddelat auktorisationen eller tillståndet, om ett villkor har åsidosatts
och avvikelsen är betydande eller om annars förutsättningar för auktori-
sation eller tillstånd inte längre föreligger.

Beslut i frågor om auktorisation eller tillstånd som har meddelats av

annan än regeringen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
Beslutet skall verkställas även om det har överklagats, om inte
domstolen förordnar annat.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

SFS 1995:75

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats

före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

Göran Haag
(Finansdepartementet)

2

Senaste lydelse 1990:1314.

67

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.