SFS 1996:179 Lag om ändring i aktiekontolagen (1989:827)

SFS 1996_179 Lag om ändring i aktiekontolagen (1989_827)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:179
Utkom från trycket
den 26 mars 1996

Lag
om ändring i aktiekontolagen (1989:827);

utfärdad den 14 mars 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om aktiekontolagen

(1989:827)2

dels att 3 kap. 3 § och 9 kap. 10 § skall upphöra att gälla,
dels att nuvarande 3 kap. 2 § skall betecknas 3 kap. 3 §,
dels att 1 kap. 5 §, 2 kap. 6 §, 3 kap. 1 och 4 §§, 4 kap. 11 §, 5 kap. 1 §,

1

Prop. 1995/96:50,061. 1995/96:NU11, rskr. 1995/96:180. Jfr rådets direktiv 93/22/EEG

av den 10 maj 1993 om investeringstjänster inom värdépappersområdet (EGT nr L 141,

11.6.1993, s.27, Celex 393L0022).

2

Senaste lydelse av 3 kap. 3 § 1993:543.

286

background image

SFS 1996:179

7 kap. 1, 2 och 5 §§, 8 kap. 1-5 och 7-9 §§, 9 kap. 5 och 9 §§ skall ha föl-

jande lydelse,

dels att det i lagen skall föras in tre nya paragrafer, 3 kap. 2, 5 och 6 §§,

av följande lydelse.

1 kap.

5 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finans-
inspektionen får meddela närmare föreskrifter om registerföring enligt
denna lag.

2 kap.

6 § Värdepapperscentralen skall ansvara för att avstämningsregistren
förs på ett sådant sätt som föreskrivs i denna lag eller annan författning.

Värdepapperscentralen är registeransvarig enligt datalagen (1973:289)

för avstämningsregistren.

I syfte att göra det möjligt får ett utländskt företag att vara kontoförande

institut får personuppgift i avstämningsregister lämnas ut för att användas i
automatisk databehandling i utlandet.

3 kap.

1 §3 Sveriges riksbank och Riksgäldskontoret har rätt att vara konto-
förande institut. I övrigt avgör Värdepapperscentralen vem som har rätt att

vara kontoförande institut. Sådan rätt får medges sådana institut och företag
som avses i 3 kap. 1 § första stycket 2-4 lagen (1992:543) om börs- och
clearingverksamhet och även andra företag. I samtliga fall krävs att
institutet eller företaget har betryggande kapitalstyrka och teknisk och

juridisk sakkunskap samt i övrigt bedöms vara lämpligt att delta i

kontoföringen hos centralen.

Värdepapperscentralen skall vid sin prövning tillämpa principerna om

- fritt tillträde, som innebär att var och en som uppfyller de krav som ställs

i denna lag och av centralen får delta i kontoföringen, och

- neutralitet, som innebär att av centralen uppställda regler utformas och

tillämpas på ett likformigt sätt.
Av de kontoförande instituten skall minst ett vara helägt dotteraktiebolag

till Värdepapperscentralen.

2 § Ett kontoförande institut får vidta registreringsåtgärder hos Värde-
papperscentralen för egen räkning. Värdepapperscentralen får endast
medge svenska och utländska clearingorganisationer eller centrala vär-
depappersförvarare samt sådana institut som avses i 3 kap. 1 § första
stycket 1-4 lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet att vidta
registreringsåtgärder för annans räkning.

4 §4 Ett kontoförande institut skall lämna Värdepapperscentralen de upp-
lysningar som behövs för att centralen skall kunna fullgöra sina uppgifter
enligt denna lag och andra författningar.

3

Senaste lydelse 1993:543.

4

Senaste lydelse 1995:75.

287

background image

SFS 1996:179

5 § Om ett kontoförande institut inte längre uppfyller de krav som
anges i 1 § första stycket, skall Värdepapperscentralen besluta att insti-
tutet inte skall ha rätt att vara kontoförande institut.

Värdepapperscentralen får meddela ett beslut som avses i första stycket,

om ett kontoförande institut trots uppmaning från centralen underlåter att
fullgöra sin uppgiftsskyldighet enligt 4 §.

6 § Kontoförande institut som inte står under Finansinspektionens tillsyn
eller motsvarande tillsyn i hemlandet är skyldiga att lämna inspektionen de
uppgifter den begär som rör verksamheten som kontoförande institut.

Om ett kontoförande institut inte fullgör sin skyldighet enligt första

stycket, får Finansinspektionen förelägga institutet att lämna de begärda
uppgifterna. Föreläggandet får förenas med vite.

4 kap.

11 §5 En anteckning på ett aktiekonto skall rättas av den som har vidtagit

registreringsåtgärden, om anteckningen innehåller någon uppenbar orik-
tighet till följd av att den som vidtagit registreringsåtgärden eller någon
annan har gjort sig skyldig till skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende
eller till följd av något tekniskt fel. Tillfälle att yttra sig skall lämnas den
vars rätt berörs, om inte rättelsen är till förmån för denne eller yttrande
annars är uppenbart obehövligt.

5 kap.

1 §6 När en registreringsåtgärd har verkställts genom anteckning på ett
aktiekonto skall Värdepapperscentralen utan dröjsmål underrätta alla som
är registrerade på kontot enligt 2 kap. 3 § första stycket 1 eller 2 eller 8 kap.
3 § 1, i den mån de berörs av åtgärden.

Var och en som är registrerad på ett aktiekonto enligt 2 kap. 3 § första

stycket 1 eller 2 eller 8 kap. 3 § 1 har rätt att på begäran få besked från
Värdepapperscentralen om kontots innehåll i den mån innehållet berör hans
rätt. I ett sådant besked skall på begäran även anges vilka rättsverkningar
som enligt denna lag är knutna till uppgifterna på kontot.

Värdepapperscentralen skall varje år före utgången av januari lämna in-

nehavaren av ett aktiekonto besked om kontots innehåll per den 31 decem-
ber föregående år. Om innehavaren begär det, skall beskedet ange de för-
ändringar på kontot som har ägt rum under det sistnämnda året.

Underrättelser och besked enligt denna paragraf skall lämnas utan kost-

nad.

7 kap.

1 § Om till följd av 6 kap. 4 § ett förvärv av en aktie, beträffande vilken
äganderätten grundas på en handling som är förfalskad, gäller mot den som
ägde den eller mot någon till vars förmån en rådighetsinskränkning gäller,

5

Senaste lydelse 1991:205.

6

Senaste lydelse 1990:970.

288

background image

SFS 1996:179

har denne rätt till ersättning av Värdepapperscentralen för sin skada till

följd av förvärvet.

Första stycket tillämpas också, om till följd av 6 kap. 6 § en pantsättning

av aktier gäller mot den som äger aktierna eller mot någon till vars förmån
en rådighetsinskränkning gäller.

2 § För skada till följd av en oriktig eller missvisande uppgift i ett
avstämningsregister eller i annat fall genom fel i samband med uppläggning
eller förande av ett sådant register svarar Värdepapperscentralen eller, om
felaktigheten kan hänföras till ett kontoförande institut, institutet. Skade-
ståndsansvar föreligger dock inte, om Värdepapperscentralen respektive
institutet visar att felaktigheten beror på en omständighet utanför dess
kontroll vars följder centralen eller institutet inte skäligen kunde ha
undvikit eller övervunnit. Motsvarande gäller om felaktigheten beror på

någon som har anlitats av centralen respektive institutet.

För skada som kan hänföras till ett kontoförande institut svarar Värde-

papperscentralen solidariskt med institutet. Centralens ansvar är dock i
sådant fall begränsat till fem miljoner kronor för varje skadefall. Centralen
har rätt till ersättning av institutet för vad den har betalat till följd av det

solidariska ansvaret.

5 § I fall som avses i 1 eller 3 § har Värdepapperscentralen rätt att kräva
tillbaka utbetald ersättning från den som genom vållande har medverkat till
skadan, i den mån det är skäligt med hänsyn till skadans orsak och
omständigheterna i övrigt.

8 kap.

1 §7 Finansinspektionen skall pröva frågor om tillstånd att registreras
som förvaltare enligt 9 kap. 5 § denna lag, 3 kap. 10 § andra stycket aktie-

bolagslagen (1975:1385), 3 kap. 10 § andra stycket försäkringsrörelselagen
(1982:713), 3 kap. 11 § första stycket bankaktiebolagslagen (1987:618) och
31 § lagen (1990:1114) om värdepappersfonder.

Ett tillstånd att registreras som förvaltare får förenas med särskilda vill-

kor för att tillgodose allmänna och enskilda intressen. Ett tillstånd skall
återkallas av Finansinspektionen, om ett villkor för tillståndet har åsidosatts
och avvikelsen är betydande eller om annars förutsättningarna för tillstån-
det inte längre finns.

Beslut i frågor om tillstånd får överklagas hos allmän förvaltningsdom-

stol. Beslutet skall verkställas även om det har överklagats, om inte dom-
stolen förordnar annat.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

2 § Den som har tillstånd att registreras som förvaltare skall ha ett eller
flera aktiekonton för de aktier i varje avstämningsbolag som han förvaltar
(förvaltarregistrerade aktier). Kontona skall öppnas av ett eller flera
kontoförande institut som avses i 3 kap. Förvaltaren eller, i fall som avses i
4 kap. 2 §, det emitterande bolaget bestämmer vilket eller vilka institut som
skall anlitas.

7

Senaste lydelse 1995:75.

1 0 - S F S 1996

289

background image

SFS 1996:179

3 §8 Ett aktiekonto för förvaltarregistrerade aktier skall innehålla

1. förvaltarens namn, personnummer eller annat identifieringsnummer

samt postadress,

2. anmärkning att aktierna förvaltas för annans räkning,
3. de uppgifter som avses i 2 kap. 3 § första stycket 3-7 samt andra och

tredje styckena.

4 § Om den som äger förvaltarregistrerade aktier vill delta i en bolags-
stämma, skall han på begäran tillfälligt föras in i aktieboken. När
bolagsstämman har ägt rum, skall aktieägaren föras av från aktieboken.

5 § För förvaltarregistrerade aktier tillämpas 6 kap.

Vad som sägs i 6 kap. 1 och 4 §§ om den som är antecknad på ett aktie-

konto som ägare till en aktie skall dock i stället avse förvaltaren.

Underrättas förvaltaren om att en förvaltarregistrerad aktie har överlåtits

eller pantsatts, inträder samma rättsverkningar som om överlåtelsen eller
pantsättningen hade registrerats i avstämningsregister.

7 § Om en aktieägare anmäler till förvaltaren att en aktie inte längre skall

vara förvaltarregistrerad, skall förvaltaren genast anmäla sådana förhål-
landen som avses i 2 kap. 3 § till det av aktieägaren utsedda kontoförande
institutet.

8 § På begäran av Värdepapperscentralen skall en förvaltare lämna
uppgifter till Värdepapperscentralen om de aktieägare vars aktier han
förvaltar. Uppgifterna skall avse aktieägarnas namn, personnummer eller
annat identifieringsnummer samt postadress. Förvaltaren skall dessutom
uppge det antal aktier av olika slag som varje aktieägare äger. Uppgifterna
skall avse förhållandena vid den tidpunkt som Värdepapperscentralen
bestämmer.

Värdepapperscentralen skall på begäran av ett avstämningsbolag kräva in

sådana uppgifter beträffande bolagets aktieägare som avses i första stycket.

Avstämningsbolag har rätt att hos Värdepapperscentralen få tillgång till

de uppgifter som har lämnats beträffande bolagets aktieägare.

9 § Hos Värdepapperscentralen skall för varje avstämningsbolag finnas
en sammanställning över aktieägare med mer än femhundra förvaltar-
registrerade aktier i bolaget. Sammanställningen skall innehålla de upp-
gifter som anges i 8 § första stycket. En utskrift av sammanställningen skall
hållas tillgänglig för var och en på bolagets huvudkontor och hos Värde-
papperscentralen. Utskriften får inte vara äldre än sex månader. Var och en
har rätt att mot ersättning för kostnaderna få en utskrift av samman-
ställningen från Värdepapperscentralen.

9 kap.

5 § Har en borgenär lämnat skuldförbindelser till någon annan för
förvaltning, kan denne på borgenärens uppdrag föras in i avstämnings-

8

Senaste lydelse 1992:1244.

290

background image

SFS 1996:179

registret i stället för borgenären, om han fått tillstånd till registrering som
förvaltare.

Ett konto för skuldförbindelser som är förvaltarregistrerade skall utöver

vad som anges i 4 § 2-6 innehålla de uppgifter som avses i 8 kap. 3 § 1 och
2.

9 § Om betalning av kapitalbelopp eller ränta på grund av en skuldför-
bindelse som registrerats hos Värdepapperscentralen skall göras utan för-
medling av centralen, har utfärdaren rätt att få de uppgifter från centralen
som behövs för att betalningen skall kunna fullgöras.

Utfärdaren av en skuldförbindelse som är registrerad hos Värdepappers-

centralen har rätt att få sådana uppgifter även när han begär att registrering-
en av skuldförbindelsen skall upphöra eller då registreringen upphör av
någon annan anledning.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 1996.

2. Ett tillstånd att vara kontoförande institut som gäller vid ikraftträdan-

det medför rätt att vara kontoförande institut även efter ikraftträdandet till
dess Värdepapperscentralen har prövat om institutet uppfyller de krav som

anges i 3 kap. 1 § i dess nya lydelse, dock längst till utgången av september

1996. Under denna tid gäller fortfarande äldre bestämmelser i 1 kap. 5 §

samt 3 kap. 3 och 4 §§.

3. Den som vid lagens ikraftträdande har auktorisation som förvaltare

enligt 8 kap. 1 § skall anses ha fått tillstånd enligt lagrummets nya lydelse.
Den som vid lagens ikraftträdande har tillstånd enligt 8 kap. 1 § att föras in

i aktiebok i stället för en ägare som är bosatt i utlandet, får fortsätta att vara
registrerad som förvaltare till utgången av 1996 eller, om ansökan om till-
stånd enligt de nya bestämmelserna då har gjorts, till dess ansökan har
prövats slutligt. Under denna tid gäller inte de nya bestämmelserna i 8 kap.
4, 8 och 9 §§.

4. För skuldförbindelser som har registrerats i avstämningsregister innan

ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser i 9 kap. 9 och 10 §§.

På regeringens vägnar

JAN NYGREN

Göran Haag
(Finansdepartementet)

291

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.