SFS 1996:750 Lag om ändring i aktiekontolagen (1989:827)

SFS 1996_750 Lag om ändring i aktiekontolagen (1989_827)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:750
Utkom från trycket
den 28 juni 1996

Lag
om ändring i aktiekontolagen (1989:827);

utfärdad den 19 juni 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 3 § aktiekontolagen

(1989:827) skall ha följande lydelse.

2 kap.

3 §2 I ett aktiekonto som avses i 2 § skall anges

1. aktieägarens namn, personnummer eller annat identifieringsnummer

samt postadress,

2. namn, personnummer eller annat identifieringsnummer samt post-

adress för panthavare och för den som har en rättighet på grund av sådan
inskränkning i rätten att fritt förfoga över aktien som avses i 11,

5

Prop. 1995/96:173, bet. 1995/96:NU23, rskr. 1995/96:285. Jfr Europaparlamentets och

rådets direktiv 95/26/EG av den 29 juni 1995 om ändring av direktiv 77/780/EEG och
89/646/EEG om kreditinstitut, direktiv 73/239/EEG och 92/49/EEG om andra direkta
försäkringar än livförsäkringar, direktiv 79/267/EEG och 92/96/EEG om direkta livför-
säkringar, direktiv 92/22/EEG om tjänster inom värdepappersområdet och direktiv
85/611/EEG om företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföre-
tag) i syfte att stärka tillsynen på dessa områden (EGT nr L 168, 18.7. 1995, s. 7,
Celex 395 L0026).
2

Senaste lydelse 1994:1448.

1178

background image

1179

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

På regeringens vägnar

ERIK �&SBRINK

Göran Haag
(Finansdepartementet)

3. det antal aktier som kontot omfattar med uppgift om aktiemas nomi-

nella belopp och för varje aktie huruvida full betalning har erlagts för aktien
till avstämningsbolaget,

4. till vilket slag varje aktie hör, om aktier av olika slag kan finnas enligt

bolagsordningen,

5. i förekommande fall att aktie av visst slag kan omvandlas till en aktie

av annat slag,

6. förbehåll att aktieägare eller annan skall vara berättigad att lösa aktie

som övergår till ny ägare,

7. utbetalning som görs vid inlösen av en aktie eller minskning av akti-

ens nominella belopp eller vid skifte av bolagets tillgångar,

8. i förekommande fall att aktieägaren har förvaltare enligt 11 kap. 7 §

föräldrabalken med uppdrag som omfattar förvaltning av aktierna eller att
aktierna företräds av en förvaltare som förordnats enligt 7 kap. 14 a § bank-
rörelselagen (1987:617), 5 kap. 15 a § lagen (1992:1610) om kreditmark-
nadsbolag, 6 kap. 3 g § lagen (1991:981) om värdepappersrörelse eller
3 kap. 2 e § försäkringsrörelselagen (1982:713),

9. pantsättning avseende en aktie,

10. konkurs avseende aktieägaren samt utmätning, kvarstad eller betal-

ningssäkring avseende en aktie eller panträtt i aktien,

11. inskränkning i rätten att fritt förfoga över en aktie som avses i 3 kap.

12 och 15 §§ aktiebolagslagen (1975:1385), 3 kap. 12 och 15 §§ försäk-

ringsrörelselagen (1982:713) eller 3 kap. 13 och 16 §§ bankaktie-
bolagslagen (1987:618),

12. inskränkning enligt 13 kap. 19 § andra stycket eller 14 kap. 21 § and-

ra stycket föräldrabalken.

Har utan återbetalning en aktie dragits in eller det nominella beloppet

ändrats, skall detta anges i aktiekontot så snart det kan ske.

SFS 1996:750

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.