SFS 1996:1018 Lag om ändring i aktiekontolagen (1989:827)

SFS 1996_1018 Lag om ändring i aktiekontolagen (1989_827)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:1018
Utkom från trycket
den 12 november 1996

Lag
om ändring i aktiekontolagen (1989:827);

utfärdad den 24 oktober 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 6 § och 5 kap. 5 § aktie-

kontolagen (1989:827) skall ha följande lydelse.

2 kap.

6 §2 Värdepapperscentralen skall ansvara för att avstämningsregistren
förs på ett sådant sätt som föreskrivs i denna lag eller annan författning.

Värdepapperscentralen är registeransvarig enligt datalagen (1973:289)

för avstämningsregistren.

I syfte att göra det möjligt för ett utländskt företag att vara kontoförande

institut får personuppgift i avstämningsregister lämnas ut för att användas i
automatisk databehandling i utlandet.

5 kap.

5 §3 Om Finansinspektionen eller åklagare finner anledning att anta att
brott enligt 7 kap. 1 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instru-
ment har begåtts eller att en bestämmelse i insiderlagen (1990:1342) har
överträtts, skall Värdepapperscentralen på begäran lämna inspektionen eller
åklagare besked om ett avstämningsregisters innehåll i den omfattning det
har anknytning till överträdelsen. Besked skall lämnas utan avgift.
Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får meddela när-
mare föreskrifter om hur skyldigheten att lämna sådana besked till inspek-

tionen skall fullgöras.

Regeringen får föreskriva att Finansinspektionen skall ha terminalåt-

komst till avstämningsregistren för inhämtande av uppgifter som avses i
första stycket och som har anknytning till ett ärende hos inspektionen.

Uppgifter som skall anmälas enligt 9 § insiderlagen får genom automa-

tisk databehandling utlämnas till insiderregistret som förs enligt 16 § sam-

ma lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

På regeringens vägnar

ERIK �&SBRINK

Göran Haag
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1995/96:215, bet. 1996/97:NU4, rskr. 1996/97:10.

2

Senaste lydelse 1996:179.

3

Senaste lydelse 1990:1348.

1736

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.