SFS 1997:470 Lag om ändring i aktiekontolagen (1989:827)

SFS 1997_470 Lag om ändring i aktiekontolagen (1989_827)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:470
Utkom från trycket
den 25 juni 1997

795

1

Prop. 1996/97:114, bet. 1996/97: FiU26, rskr. 1996/97:214.

2

Senaste lydelse av 2 kap. 3 § 1996:750.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997.

På regeringens vägnar

ERIK �&SBRINK

Göran Haag
(Finansdepartementet)

Lag
om ändring i aktiekontolagen (1989:827);

utfärdad den 12 juni 1997.

Enligt Riksdagens beslut1 föreskrivs att i 2 kap 3 § aktiekontolagen

(1989:827)2 ordet ⬝kreditmarknadsbolag⬝ skall bytas ut mot ⬝finansierings-
verksamhet⬝.

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.