SFS 2004:323 Lag om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument / SFS 2004:323 Lag om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument
040323.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av
finansiella instrument;

utfärdad den 19 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1998:1479) om kon-

toföring av finansiella instrument

dels

att 4 kap. 17 § skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 8 kap. 2 a §, samt närmast

före den en ny rubrik av följande lydelse.

4 kap.

17 §

På ett avstämningskonto skall anges

1. kontohavarens namn, personnummer eller annat identifieringsnummer

samt postadress,

2. panthavares namn, personnummer eller annat identifieringsnummer

samt postadress,

3. det antal finansiella instrument som kontot omfattar,
4. i förekommande fall att kontohavaren har förvaltare enligt 11 kap. 7 §

föräldrabalken med uppdrag som omfattar förvaltning av aktierna eller att
aktierna företräds av en förvaltare som förordnats enligt 14 kap. 9 § lagen
(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, 6 kap. 3 g § lagen (1991:981)
om värdepappersrörelse, 11 kap. 2 h § lagen (1992:543) om börs- och clea-
ringverksamhet eller 3 kap. 2 e § försäkringsrörelselagen (1982:713),

5. pantsättning och förekomst av annan särskild rätt som gäller ett finan-

siellt instrument,

6. konkurs avseende kontohavaren samt utmätning, kvarstad eller betal-

ningssäkring avseende ett finansiellt instrument eller avseende panträtt i
detta,

7. inskränkning enligt 13 kap. 19 § andra stycket eller 14 kap. 21 § andra

stycket föräldrabalken.

8 kap.

Uppgiftsskyldighet

2 a §

En central värdepappersförvarare och ett kontoförande institut är

skyldiga att lämna ut uppgifter om enskildas förhållanden till företaget, om
det under en utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brott-

1

Prop. 2002/03:139, bet. 2003/04:FiU15, rskr. 2003/04:217.

SFS 2004:323

Utkom från trycket
den 2 juni 2004

background image

2

SFS 2004:323

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

mål begärs av undersökningsledare eller om det i ett ärende om rättslig hjälp
i brottmål på framställning av en annan stat eller en mellanfolklig domstol
begärs av åklagare.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

GUNNAR LUND

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.