SFS 2005:381 Lag om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument / SFS 2005:381 Lag om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument
050381.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av
finansiella instrument;

utfärdad den 2 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 kap. 3 § lagen (1998:1479) om

kontoföring av finansiella instrument skall ha följande lydelse.

8 kap.

3 §

2 Om Finansinspektionen behöver uppgifter för övervakningen av att

bestämmelserna i lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid han-
del med finansiella instrument följs eller åklagare finner anledning att anta
att brott enligt samma lag har begåtts eller Finansinspektionen finner anled-
ning att anta att en bestämmelse i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldig-
het för vissa innehav av finansiella instrument har överträtts, skall den cen-
trala värdepappersförvararen på begäran lämna inspektionen eller åklagaren
besked om ett avstämningsregisters innehåll i den omfattning det har an-
knytning till tillsynen eller överträdelsen. Beskedet skall lämnas utan avgift.
Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får
meddela närmare föreskrifter om hur skyldigheten att lämna sådana besked
till inspektionen skall fullgöras.

Regeringen får föreskriva att Finansinspektionen skall ha terminalåtkomst

till avstämningsregistren för inhämtande av uppgifter som avses i första
stycket och som har anknytning till ett ärende hos inspektionen.

Uppgifter som skall anmälas enligt 4 § lagen (2000:1087) om anmäl-

ningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument får genom auto-
matisk databehandling lämnas ut till det insynsregister som förs enligt 9 §
samma lag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK �STERBERG

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2004:05:142, bet. 2004/05:FiU27, rskr. 2004/05:264.

2 Senaste lydelse 2000:1098.

SFS 2005:381

Utkom från trycket
den 13 juni 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.