SFS 2005:558 Lag om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument / SFS 2005:558 Lag om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument
050558.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av
finansiella instrument;

utfärdad den 16 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 3 §, 3 kap. 12 och 13 §§,

4 kap. 2, 5, 6, 9, 17�19 §§ samt 9 kap. 3 § lagen (1998:1479) om konto-
föring av finansiella instrument skall ha följande lydelse.

1 kap.

3 § I denna lag betyder:

central värdepappersförvarare: företag som har auktorisation enligt

2 kap. att kontoföra finansiella instrument i avstämningsregister,

avstämningsbolag: sådant avstämningsbolag som avses i aktiebolagsla-

gen (2005:000) eller försäkringsrörelselagen (1982:713),

emittent: i fråga om aktier aktiebolaget och i fråga om annat finansiellt in-

strument utgivaren eller utfärdaren av instrumentet,

kontoförande institut: den som av en central värdepappersförvarare med-

getts rätt att vidta registreringsåtgärder i avstämningsregister,

finansiellt instrument: detsamma som i 1 kap. 1 § lagen (1991:980) om

handel med finansiella instrument,

skuldförbindelse: ensidig skuldförbindelse avsedd för allmän omsättning,
värdepappersinstitut: detsamma som i 1 kap. 2 § lagen (1991:981) om

värdepappersrörelse,

kvalificerat innehav: ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om inne-

havet representerar 10 procent eller mer av kapitalet eller av samtliga röster
eller annars möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av företaget,

koncern: detsamma som i 1 kap. 11 och 12 §§ aktiebolagslagen, varvid

vad som sägs om moderbolag skall tillämpas även på andra juridiska perso-
ner än aktiebolag.

3 kap.

12 § På begäran av den centrala värdepappersförvararen skall en förvaltare
lämna uppgifter till värdepappersförvararen om de aktieägare vars aktier han
förvaltar. Uppgifterna skall avse aktieägarnas namn och personnummer, or-
ganisationsnummer eller annat identifieringsnummer samt postadress. För-
valtaren skall dessutom ange det antal aktier av olika slag som varje aktieä-

1 Prop. 2004/05:85, bet. 2004/05:LU23, rskr. 2004/05:291.

SFS 2005:558

Utkom från trycket
den 5 juli 2005

background image

2

SFS 2005:558

gare äger. Uppgifterna skall avse förhållandena vid den tidpunkt som den
centrala värdepappersförvararen bestämmer.

Den centrala värdepappersförvararen skall på begäran av ett avstämnings-

bolag kräva in sådana uppgifter om bolagets aktieägare som avses i första
stycket.

Avstämningsbolag har rätt att hos den centrala värdepappersförvararen få

tillgång till de uppgifter som har lämnats om bolagets aktieägare.

Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen medge förvaltare un-

dantag från den uppgiftsskyldighet som följer av första och andra styckena.

13 § Hos den centrala värdepappersförvararen skall det för varje avstäm-
ningsbolag finnas en sammanställning över aktieägare med mer än fem-
hundra förvaltarregistrerade aktier i bolaget. Sammanställningen skall inne-
hålla de uppgifter som anges i 12 § första stycket. En utskrift av samman-
ställningen skall hållas tillgänglig för var och en hos bolaget och hos den
centrala värdepappersförvararen. Utskriften får inte vara äldre än tre måna-
der. Var och en som begär det har vid var tid rätt att mot ersättning för kost-
naderna få en aktuell utskrift av sammanställningen från den centrala värde-
pappersförvararen.

4 kap.

2 § Aktier i ett avstämningsbolag skall vara registrerade i ett avstämnings-
register för bolaget. Aktier i svenska bolag som inte är avstämningsbolag får
inte registreras i avstämningsregister.

Bestämmelserna i denna lag om aktier i avstämningsbolag tilllämpas

också på följande rättigheter i sådana bolag, nämligen

1. fondaktierätt och teckningsrätt som avses i 11 kap. 4 § aktiebolagslagen

(2005:551) samt företrädesrätt att delta i emission som avses i 11 kap. 8 §
andra stycket aktiebolagslagen och 4

kap. försäkringsrörelselagen

(1982:713),

2. rätt på grund av teckning av aktier vid nyemission av aktier enligt

13 kap. aktiebolagslagen och 4 kap. försäkringsrörelselagen, samt

3. rätt på grund av teckning av aktier med utnyttjande av optionsrätt enligt

14 kap. aktiebolagslagen.

5 § För finansiella instrument som registreras enligt denna lag får inte ut-
färdas aktiebrev, emissionsbevis, interimsbevis, teckningsoptionsbevis eller
optionsbevis som avses i aktiebolagslagen (2005:551) eller försäkringsrörel-
selagen (1982:713) eller skuldebrev eller motsvarande handling. Har en så-
dan handling utfärdats, gäller den inte som förbindelse. Bestämmelserna i
aktiebolagslagen gäller inte heller för handlingen.

Första stycket tillämpas inte i fråga om finansiella instrument utfärdade i

ett annat land än Sverige.

Om aktiebrev, skuldebrev eller annan motsvarande handling har utfärdats

för ett sådant instrument som avses i andra stycket skall handlingen vara in-
lämnad för förvaring hos den centrala värdepappersförvararen eller för detta
företags räkning innan registrering i avstämningsregister får ske, om det inte
på annat sätt är säkerställt att handlingen inte kommer i omlopp. Handlingen

background image

3

SFS 2005:558

skall vara kvar i sådant förvar så länge instrumentet är registrerat i avstäm-
ningsregister.

6 § I fråga om aktiebolag som övergår till att bli avstämningsbolag gäller
följande. Behörighet att första gången antecknas som aktieägare eller förval-
tare på ett avstämningskonto tillkommer den som visar upp ett aktiebrev och
enligt 6 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) eller på annat sätt styrker sitt
förvärv. Aktiebrevet skall makuleras på betryggande sätt av den centrala
värdepappersförvararen. Vad som nu har sagts tillämpas på motsvarande sätt
i fråga om interimsbevis och emissionsbevis som utfärdats av ett aktiebolag
innan denna lag blev tillämplig på bolaget.

9 § Om ett emissionsbevis eller teckningsoptionsbevis har utfärdats för en
rättighet som avses i 11 kap. aktiebolagslagen (2005:551) innan denna lag
blev tillämplig på rättigheten gäller följande. Behörighet att första gången
antecknas som ägare eller förvaltare av rättigheten på ett konto för skuldför-
bindelser tillkommer den som visar upp beviset och enligt 6 kap. 8 § aktie-
bolagslagen eller på annat sätt styrker sitt förvärv. Beviset skall makuleras
på betryggande sätt av den centrala värdepappersförvararen.

17 §

2 På ett avstämningskonto skall anges

1. kontohavarens namn och personnummer, organisationsnummer eller

annat identifieringsnummer samt postadress,

2. panthavares namn och personnummer, organisationsnummer eller an-

nat identifieringsnummer samt postadress,

3. det antal finansiella instrument som kontot omfattar,
4. i förekommande fall att kontohavaren har förvaltare enligt 11 kap. 7 §

föräldrabalken med uppdrag som omfattar förvaltning av aktierna eller att
aktierna företräds av en förvaltare som förordnats enligt 14 kap. 9 § lagen
(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, 6 kap. 3 g § lagen (1991:981)
om värdepappersrörelse, 11 kap. 2 h § lagen (1992:543) om börs- och clea-
ringverksamhet eller 3 kap. 2 e § försäkringsrörelselagen (1982:713),

5. pantsättning och förekomst av annan särskild rätt som gäller ett finan-

siellt instrument,

6. konkurs avseende kontohavaren samt utmätning, kvarstad eller betal-

ningssäkring avseende ett finansiellt instrument eller avseende panträtt i
detta,

7. inskränkning enligt 13 kap. 19 § andra stycket eller 14 kap. 21 § andra

stycket föräldrabalken.

18 § Utöver vad som följer av 17 § skall på ett avstämningskonto beträf-
fande aktier anges

1. för varje aktie om full betalning har erlagts för aktien till avstämnings-

bolaget,

2. till vilket slag varje aktie hör, om aktier av olika slag kan finnas enligt

bolagsordningen,

3. om en aktie av visst slag kan omvandlas till en aktie av annat slag,

2 Senaste lydelse 2004:323.

background image

4

SFS 2005:558

4. förbehåll att aktieägare eller annan skall vara berättigad att lösa aktie

som övergår till ny ägare,

5. utbetalning som görs vid inlösen av en aktie eller minskning av aktiens

kvotvärde eller vid skifte av bolagets tillgångar,

6. namn, personnummer och postadress för förmyndare eller god man för

aktieägare och för konkursförvaltare i aktieägares konkurs,

7. uppgift om kronofogdemyndighet som verkställer utmätning, kvarstad

eller betalningssäkring avseende kontohavarens aktier, samt

8. namn, personnummer, organisationsnummer eller annat identifierings-

nummer samt postadress för den som på grund av pantsättning, uppdrag el-
ler villkor i testamente eller gåvobrev har rätt att i stället för den i aktieboken
införde aktieägaren lyfta utdelning och vid fondemission ta emot ny aktie
samt utöva företrädesrätt att delta i emission.

I förekommande fall skall även anges aktiernas nominella belopp och ut-

betalning som görs vid minskning av det nominella beloppet. Har utan åter-
betalning en aktie dragits in eller det nominella beloppet ändrats, skall även
detta anges på kontot så snart som möjligt.

19 § Utöver vad som följer av 17 § skall på ett avstämningskonto beträf-
fande skuldförbindelser anges

1. skuldbelopp, valuta och skuldförbindelsernas nominella belopp,
2. verkställd utbetalning av kapitalbelopp eller ränta,
3. om en konvertibel har konverterats till aktie enligt 15 kap. aktiebolags-

lagen (2005:551),

4. om en till skuldebrevet kopplad teckningsoption har utnyttjats för aktie-

teckning enligt 14 kap. aktiebolagslagen,

5. andra inskränkningar för borgenären att ta emot betalning eller att i öv-

rigt göra betalningsutfästelsen gällande samt namn och personnummer, or-
ganisationsnummer eller annat identifieringsnummer och postadress för den
som har en rättighet på grund av en sådan inskränkning.

9 kap.

3 §

3 Auktorisation som central värdepappersförvarare skall återkallas av

Finansinspektionen, om

1. värdepappersförvararen genom att överträda denna lag eller någon fö-

reskrift som har meddelats med stöd av lagen eller på annat sätt visat sig
olämplig att utöva verksamheten,

2. värdepappersförvararen inte bedriver sådan verksamhet som auktorisa-

tionen avser,

3. såvitt gäller ett svenskt aktiebolag, bolagets egna kapital understiger två

tredjedelar av det registrerade aktiekapitalet och bristen inte har täckts inom
tre månader från det att den blev känd för bolaget, eller

4. någon som ingår i värdepappersförvararens styrelse eller är verkstäl-

lande direktör eller dennes ställföreträdare inte uppfyller de krav som anges i
2 kap. 2 § första stycket 4.

Om det är tillräckligt får Finansinspektionen i fall som avses i första

stycket 1 meddela varning i stället för att återkalla auktorisationen.

3 Senaste lydelse 2001:967.

background image

5

SFS 2005:558

Vid tillämpning av första stycket 3 skall det egna kapitalet beräknas enligt

25 kap. 14 § aktiebolagslagen (2005:551).

I fall som avses i första stycket 4 får auktorisationen återkallas bara om

Finansinspektionen först invänt mot att personen ingår i styrelsen eller är
verkställande direktör eller dennes ställföreträdare och om han, efter en av
inspektionen bestämd tid av högst tre månader, fortfarande finns kvar i sty-
relsen eller är verkställande direktör eller dennes ställföreträdare.

Vid återkallelse av auktorisation får Finansinspektionen besluta om hur

verksamheten skall avvecklas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK �STERBERG

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.