SFS 2001:967 Lag om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument / SFS 2001:967 Lag om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument
010967.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av
finansiella instrument;

utfärdad den 29 november 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 9 kap. 3 § lagen (1998:1479) om

kontoföring av finansiella instrument skall ha följande lydelse.

9 kap.

3 §

Auktorisation som central värdepappersförvarare skall återkallas av Fi-

nansinspektionen, om

1. värdepappersförvararen genom att överträda denna lag eller någon fö-

reskrift som har meddelats med stöd av lagen eller på annat sätt visat sig
olämplig att utöva verksamheten,

2. värdepappersförvararen inte bedriver sådan verksamhet som auktori-

sationen avser,

3. såvitt gäller ett svenskt aktiebolag, bolagets egna kapital understiger två

tredjedelar av det registrerade aktiekapitalet och bristen inte har täckts inom
tre månader från det att den blev känd för bolaget, eller

4. någon som ingår i värdepappersförvararens styrelse eller är verk-

ställande direktör eller dennes ställföreträdare inte uppfyller de krav som an-
ges i 2 kap. 2 § första stycket 4.

Om det är tillräckligt får Finansinspektionen i fall som avses i första

stycket 1 meddela varning i stället för att återkalla auktorisationen.

Vid tillämpning av första stycket 3 skall det egna kapitalet beräknas enligt

13 kap. 13 § aktiebolagslagen (1975:1385).

I fall som avses i första stycket 4 får auktorisationen återkallas bara om

Finansinspektionen först invänt mot att personen ingår i styrelsen eller är
verkställande direktör eller dennes ställföreträdare och om han, efter en av
inspektionen bestämd tid av högst tre månader, fortfarande finns kvar i sty-
relsen eller är verkställande direktör eller dennes ställföreträdare.

Vid återkallelse av auktorisation får Finansinspektionen besluta om hur

verksamheten skall avvecklas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

1

Prop. 2000/01:150, bet. 2001/02:LU5, rskr. 2001/02:50.

SFS 2001:967

Utkom från trycket
den 7 december 2001

background image

2

SFS 2001:967

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.