SFS 1998:1479 Lag om kontoföring av finansiella instrument

981479.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om kontoföring av finansiella instrument;

utfärdad den 3 december 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 §

I denna lag finns bestämmelser om kontoföring i avstämningsregister

av äganderätt och särskild rätt till sådana aktier och andra finansiella instru-
ment för vilka aktiebrev, skuldebrev eller annan motsvarande skriftlig hand-
ling inte har utfärdats eller, där sådan handling har utfärdats, det genom för-
varing eller på annat likvärdigt sätt har säkerställts att handlingen inte kom-
mer i omlopp.

Avstämningsregister för de ändamål som avses i första stycket får föras av

auktoriserade centrala värdepappersförvarare. Frågor om auktorisation prö-
vas av Finansinspektionen.

2 §

Auktorisation som central värdepappersförvarare kan meddelas

svenska aktiebolag, svenska ekonomiska föreningar och utländska företag.

3 §

I denna lag betyder:

central värdepappersförvarare

: företag som har auktorisation enligt

2 kap. att kontoföra finansiella instrument i avstämningsregister,

avstämningsbolag

: sådant avstämningsbolag som avses i aktiebolagslagen

(1975:1385) eller försäkringsrörelselagen (1982:713),

emittent

: i fråga om aktier aktiebolaget och i fråga om annat finansiellt in-

strument utgivaren eller utfärdaren av instrumentet,

kontoförande institut

: den som av en central värdepappersförvarare med-

getts rätt att vidta registreringsåtgärder i avstämningsregister,

finansiellt instrument

: detsamma som i 1 kap. 1 § lagen (1991:980) om

handel med finansiella instrument,

skuldförbindelse

: ensidig skuldförbindelse avsedd för allmän omsättning,

värdepappersinstitut

: detsamma som i 1 kap. 2 § lagen (1991:981) om

värdepappersrörelse,

kvalificerat innehav

: ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om inne-

havet representerar 10 procent eller mer av kapitalet eller av samtliga röster
eller annars möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av företaget,

1

Prop. 1997/98:160, bet. 1998/99:FiU7, rskr. 1998/99:14.

SFS 1998:1479

Utkom från trycket
den 11 december 1998

background image

2

SFS 1998:1479

koncern

:

detsamma som i 1 kap. 5 och 6 §§ aktiebolagslagen, varvid vad

som sägs om moderbolag skall tillämpas även på andra juridiska personer än
aktiebolag.

2 kap. Auktorisation av centrala värdepappersförvarare

Allmänna krav

1 §

En central värdepappersförvarare skall bedriva sin verksamhet så att

den tillgodoser högt ställda krav på säkerhet och effektivitet. Verksamheten
skall även i övrigt bedrivas på sådant sätt att allmänhetens förtroende för
kontoföringen upprätthålls och enskildas intressen inte äventyras.

Svenska företag

2 §

Auktorisation som central värdepappersförvarare får meddelas ett

svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening endast om

1. bolagsordningen eller stadgarna inte strider mot denna lag eller annan

författning,

2. den planerade verksamheten kan antas komma att uppfylla de krav som

anges i 1 §,

3. det kan antas att den som kommer att ha ett kvalificerat innehav i företa-

get inte motverkar en sund utveckling av verksamheten i företaget och denne
även i övrigt är lämplig att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av
en central värdepappersförvarare,

4. den som avses ingå i företagets styrelse eller vara verkställande direktör

eller dennes ställföreträdare har tillräcklig insikt och erfarenhet för att delta i
ledningen av en central värdepappersförvarare och även i övrigt är lämplig
för en sådan uppgift,

5. företaget uppfyller de villkor som i övrigt anges i denna lag.
Auktorisation som central värdepappersförvarare får inte meddelas, om

det kan antas att någon som i väsentlig mån har åsidosatt sina skyldigheter i
näringsverksamhet eller i andra ekonomiska angelägenheter eller gjort sig
skyldig till allvarlig brottslighet kommer att ha ett kvalificerat innehav i före-
taget.

En auktorisation får förenas med villkor och begränsas till att avse vissa

finansiella instrument eller begränsas på annat sätt.

Till ansökan om auktorisation skall fogas en plan över den tilltänkta verk-

samheten.

3 §

En central värdepappersförvarares bolagsordning eller stadgar skall

godkännas av Finansinspektionen i samband med att auktorisation beviljas.

Ett beslut om ändring av bolagsordningen eller stadgarna får inte registre-

ras innan det har godkänts av inspektionen.

4 §

En central värdepappersförvarare som är aktiebolag skall ha ett bundet

eget kapital som med hänsyn till verksamhetens art och omfattning är till-
räckligt stort. Vid bedömningen skall beaktas även andra finansiella resurser
som företaget har eller kan utnyttja. För en central värdepappersförvarare

background image

3

SFS 1998:1479

som är ekonomisk förening gäller vad som sägs om bundet eget kapital i stäl-
let summan av gjorda medlemsinsatser och förlagsinsatser.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

meddela närmare föreskrifter om storleken av det bundna egna kapitalet och
summan av gjorda medlemsinsatser och förlagsinsatser.

5 §

En central värdepappersförvarare skall ha en styrelse med minst fem

ledamöter och en verkställande direktör.

Utländska företag

6 §

Auktorisation för ett utländskt företag att driva verksamhet som central

värdepappersförvarare här i landet får meddelas endast om

1. företaget i sitt hemland bedriver motsvarande verksamhet och där står

under tillsyn av en myndighet eller något annat behörigt organ,

2. den planerade verksamheten kan antas komma att uppfylla de krav som

anges i 1 §, och

3. verksamheten skall bedrivas från avdelningskontor med självständig

förvaltning (filial).

För utländska företag gäller bestämmelserna i denna lag i tillämpliga de-

lar. I övrigt gäller lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Annan verksamhet

7 §

En central värdepappersförvarare får, utöver den verksamhet som auk-

torisationen omfattar, driva endast börs- eller clearingverksamhet och annan
verksamhet som har nära samband med verksamheten som central värdepap-
persförvarare.

Om det finns särskilda skäl får Finansinspektionen tillåta en central värde-

pappersförvarare att driva även annan verksamhet än som avses i första
stycket.

Organisationsförvärv

8 §

En central värdepappersförvarares förvärv av aktier eller andelar i före-

tag kräver tillstånd av Finansinspektionen, om förvärvet ingår som ett led i
organisationen av verksamheten.

3 kap. Kontoförande institut och förvaltarregistrering

Kontoförande institut

1 §

En central värdepappersförvarare får som kontoförande institut anta

Riksbanken och Riksgäldskontoret samt juridiska personer som har en
betryggande kapitalstyrka och teknisk och juridisk sakkunskap och i övrigt
är lämpliga att vidta registreringsåtgärder i avstämningsregister hos den cen-
trala värdepappersförvararen.

background image

4

SFS 1998:1479

2 §

Ett kontoförande institut får vidta registreringsåtgärder för egen räk-

ning.

En central värdepappersförvarare får medge följande juridiska personer

rätt att som kontoförande institut vidta registreringsåtgärder för annans räk-
ning:

1. Riksbanken och andra centralbanker,
2. svenska och utländska clearingorganisationer,
3. centrala värdepappersförvarare samt utländska företag som i sitt hem-

land får driva verksamhet som är jämförbar med central kontoföring, och

4. värdepappersinstitut samt utländska företag som i sitt hemland får be-

driva värdepappersrörelse.

Utländska företag som avses i andra stycket 2�4 skall i hemlandet stå un-

der betryggande tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ.

3 §

Om den centrala värdepappersförvararen antar ett kontoförande insti-

tut, skall värdepappersförvararen tillämpa principerna om

fritt tillträde

, som innebär att var och en som uppfyller de krav som ställs i

denna lag och av den centrala värdepappersförvararen skall antas som konto-
förande institut, och

neutralitet

, som innebär att regler som ställs upp av den centrala värde-

pappersförvararen utformas och tillämpas på ett likformigt sätt.

4 §

Ett kontoförande institut skall lämna den centrala värdepappersförvara-

ren de upplysningar som behövs för att denne skall kunna fullgöra sina upp-
gifter enligt denna lag eller andra författningar.

5 §

Om ett kontoförande institut inte längre uppfyller de krav som anges i

1 §, skall den centrala värdepappersförvararen besluta att institutet inte har
rätt att vara kontoförande institut.

En central värdepappersförvarare får även meddela ett beslut som avses i

första stycket, om ett kontoförande institut trots uppmaning från den centrala
värdepappersförvararen inte lämnar de uppgifter som avses i 4 §.

6 §

Kontoförande institut som inte står under Finansinspektionens tillsyn

eller motsvarande tillsyn i hemlandet är skyldiga att lämna inspektionen de
uppgifter den begär som rör verksamheten som kontoförande institut.

Om ett kontoförande institut inte fullgör sin skyldighet enligt första

stycket, får Finansinspektionen förelägga institutet att lämna de begärda
uppgifterna.

Förvaltarregistrering

7 §

En central värdepappersförvarare får medge sådana juridiska personer

som avses i 2 § andra stycket rätt att registreras som förvaltare av finansiella
instrument. I sådana fall tillämpas de principer som anges i 3 §.

Ett medgivande att registreras som förvaltare får förenas med särskilda

villkor för att tillgodose allmänna och enskilda intressen. Ett medgivande
skall återkallas av den centrala värdepappersförvararen, om ett villkor för
medgivandet har åsidosatts och avvikelsen är betydande eller om annars för-
utsättningarna för medgivande inte längre finns.

background image

5

SFS 1998:1479

8 §

En förvaltare skall ha ett eller flera avstämningskonton för de finan-

siella instrument som han förvaltar.

9 §

Ett avstämningskonto för förvaltarregistrerade finansiella instrument

skall innehålla

1. förvaltarens firma, organisationsnummer eller annat identifieringsnum-

mer samt postadress,

2. anmärkning om att instrumenten förvaltas för annans räkning,
3. i fråga om aktier, de uppgifter som avses i 4 kap. 18 § första stycket 1�5

samt andra stycket, och

4. i fråga om skuldförbindelser, de uppgifter som avses i 4 kap. 19 §.

10 §

För förvaltarregistrerade finansiella instrument tillämpas 6 kap.

Vad som sägs i 6 kap. 1 och 4 §§ om den som är antecknad på ett avstäm-

ningskonto som ägare skall dock i stället avse förvaltaren.

Underrättas förvaltaren om att ett finansiellt instrument har överlåtits eller

pantsatts, inträder samma rättsverkningar som om överlåtelsen eller pantsätt-
ningen hade registrerats i ett avstämningsregister.

11 §

Ett pantsatt eller utmätt finansiellt instrument får inte förvaltarregist-

reras utan panthavarens respektive kronofogdemyndighetens samtycke.

12 §

På begäran av den centrala värdepappersförvararen skall en förvaltare

lämna uppgifter till värdepappersförvararen om de aktieägare vars aktier han
förvaltar. Uppgifterna skall avse aktieägarnas namn, personnummer eller an-
nat identifieringsnummer samt postadress. Förvaltaren skall dessutom ange
det antal aktier av olika slag som varje aktieägare äger. Uppgifterna skall
avse förhållandena vid den tidpunkt som den centrala värdepappersförvara-
ren bestämmer.

Den centrala värdepappersförvararen skall på begäran av ett avstämnings-

bolag kräva in sådana uppgifter om bolagets aktieägare som avses i första
stycket.

Avstämningsbolag har rätt att hos den centrala värdepappersförvararen få

tillgång till de uppgifter som har lämnats om bolagets aktieägare.

Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen medge förvaltare un-

dantag från den uppgiftsskyldighet som följer av första och andra styckena.

13 §

Hos den centrala värdepappersförvararen skall det för varje avstäm-

ningsbolag finnas en sammanställning över aktieägare med mer än fem-
hundra förvaltarregistrerade aktier i bolaget. Sammanställningen skall inne-
hålla de uppgifter som anges i 12 § första stycket. En utskrift av samman-
ställningen skall hållas tillgänglig för var och en på bolagets huvudkontor
och hos den centrala värdepappersförvararen. Utskriften får inte vara äldre
än sex månader. Var och en har rätt att mot ersättning för kostnaderna få en
utskrift av sammanställningen från den centrala värdepappersförvararen.

background image

6

SFS 1998:1479

4 kap. Avstämningsregister och avstämningskonton

Avstämningsregister

1 §

Avstämningsregister består av avstämningskonton som läggs upp för

ägare av finansiella instrument som registreras enligt denna lag. Sådana re-
gister förs med hjälp av automatiserad behandling. Den centrala värdepap-
persförvararen är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen
(1998:204) för den behandling av personuppgifter som värdepappersförvara-
ren utför.

Om inget annat följer av denna lag eller av föreskrifter som meddelats

med stöd av lagen, tillämpas personuppgiftslagen vid behandling av person-
uppgifter om ägare och innehavare av särskild rätt till finansiella instrument.

2 §

Aktier i ett avstämningsbolag skall vara registrerade i ett avstämnings-

register för bolaget. Aktier i svenska bolag som inte är avstämningsbolag får
inte registreras i avstämningsregister.

Bestämmelserna i denna lag om aktier i avstämningsbolag tillämpas också

på följande rättigheter i sådana bolag, nämligen

1. företrädesrätt att delta i emission som avses i 4 kap. aktiebolagslagen

(1975:1385) och 4 kap. försäkringsrörelselagen (1982:713),

2. rätt på grund av teckning av aktier vid nyemission enligt 4 kap. aktiebo-

lagslagen och 4 kap. försäkringsrörelselagen, samt

3. rätt på grund av nyteckning av aktier enligt 5 kap. aktiebolagslagen.

3 §

En central värdepappersförvarare får registrera skuldförbindelser eller

andra svenska eller utländska finansiella instrument i ett avstämningsregister
för emittenten. Bestämmelserna i denna lag om skuldförbindelser gäller i
tillämpliga delar även andra finansiella instrument än sådana som avses i 2 §.

4 §

Registrering enligt 2 eller 3 §§ sker enligt avtal mellan den centrala

värdepappersförvararen och emittenten. Om de finansiella instrumenten har
utfärdats i ett annat land än Sverige, får sådan registrering också ske enligt
avtal mellan den centrala värdepappersförvararen och företag med motsva-
rande uppgifter i det landet, om de finansiella instrumenten har avskilts för
sådant ändamål.

Samma finansiella instrument får inte registreras på avstämningskonto hos

mer än en svensk central värdepappersförvarare. Ett aktiebolag måste anlita
samma centrala värdepappersförvarare för all registrering som avser aktier
och sådana rättigheter i bolaget som avses i 2 § andra stycket.

5 §

För finansiella instrument som registreras enligt denna lag får inte ut-

färdas aktiebrev, emissionsbevis, interimsbevis eller optionsbevis som avses
i aktiebolagslagen eller försäkringsrörelselagen eller skuldebrev eller mot-
svarande handling. Har en sådan handling utfärdats, gäller den inte som för-
bindelse. Bestämmelserna i aktiebolagslagen gäller inte heller för hand-
lingen.

Första stycket tillämpas inte i fråga om finansiella instrument utfärdade i

ett annat land än Sverige.

Om aktiebrev, skuldebrev eller annan motsvarande handling har utfärdats

för ett sådant instrument som avses i andra stycket skall handlingen vara in-

background image

7

SFS 1998:1479

lämnad för förvaring hos den centrala värdepappersförvararen eller för detta
företags räkning innan registrering i avstämningsregister får ske, om det inte
på annat sätt är säkerställt att handlingen inte kommer i omlopp. Handlingen
skall vara kvar i sådant förvar så länge instrumentet är registrerat i avstäm-
ningsregister.

6 §

I fråga om aktiebolag som övergår till att bli avstämningsbolag gäller

följande. Behörighet att första gången antecknas som aktieägare eller förval-
tare på ett avstämningskonto tillkommer den som visar upp ett aktiebrev och
enligt 3 kap. 6 § aktiebolagslagen eller på annat sätt styrker sitt förvärv. Ak-
tiebrevet skall makuleras på betryggande sätt av den centrala värdepappers-
förvararen. Vad som nu har sagts tillämpas på motsvarande sätt i fråga om in-
terimsbevis och emissionsbevis som utfärdats av ett aktiebolag innan denna
lag blev tillämplig på bolaget.

7 §

Om det i annat fall än som anges i 6 § är fråga om en rättighet enligt

2 § andra stycket som har utfärdats av ett aktiebolag innan denna lag blev
tillämplig på rättigheten, är den som styrker sitt förvärv behörig att första
gången antecknas som ägare eller förvaltare av rättigheten på ett avstäm-
ningskonto.

8 §

Om ett skuldebrev har utfärdats för en skuldförbindelse innan denna

lag blev tillämplig på förbindelsen gäller följande. Behörighet att första
gången antecknas som ägare eller förvaltare på ett avstämningskonto till-
kommer den som enligt reglerna i lagen (1936:81) om skuldebrev är behörig
att som ägare förfoga över skuldebrevet. Skuldebrevet skall makuleras på be-
tryggande sätt av den centrala värdepappersförvararen.

9 §

Om ett emissionsbevis eller optionsbevis har utfärdats för en rättighet

som avses i 5 kap. aktiebolagslagen innan denna lag blev tillämplig på rättig-
heten gäller följande. Behörighet att första gången antecknas som ägare eller
förvaltare av rättigheten på ett konto för skuldförbindelser tillkommer den
som visar upp beviset och enligt 3 kap. 6 § aktiebolagslagen eller på annat
sätt styrker sitt förvärv. Beviset skall makuleras på betryggande sätt av den
centrala värdepappersförvararen.

10 §

Om det i annat fall än som anges i 8 eller 9 §§ är fråga om en rättighet

som avses i 3 §, är den som styrker sitt förvärv behörig att första gången an-
tecknas som ägare eller förvaltare på ett avstämningskonto.

11 §

�garen av ett skuldebrev som har utfärdats innan denna lag blev till-

lämplig på skuldförbindelsen har inte, när det gäller därefter förfallen betal-
ning, rätt till betalning förrän innehavet har registrerats på ett avstämnings-
konto. Med betalning jämställs andra ekonomiska rättigheter gentemot emit-
tenten som följer med skuldebrevet. I samband med att skuldförbindelsen
första gången registreras på kontot får den centrala värdepappersförvararen
fastställa avstämningsdag för ränta och kapitalbelopp.

background image

8

SFS 1998:1479

12 §

En panthavare är behörig att påkalla att vad som sägs i 6�10 §§ skall

tillämpas. Kravet på uppvisande av aktiebrev eller annan handling anses där-
vid uppfyllt om panthavaren visar upp handlingen.

13 §

En handling som har makulerats enligt 6, 8 eller 9 §§ skall förvaras av

den centrala värdepappersförvararen i original eller kopia i minst tio år.

14 §

Vad som enligt 6�13 §§ åligger en central värdepappersförvarare kan

av denne uppdras åt kontoförande institut att utföra på den centrala värde-
pappersförvararens vägnar.

15 §

Upphör finansiella instrument att vara registrerade i avstämningsre-

gister hos en central värdepappersförvarare till följd av att ett avstämnings-
förbehåll tagits bort eller att avtalet mellan emittenten och värdepappersför-
vararen upphört att gälla, är värdepappersförvararen skyldig att till emitten-
ten eller till annan central värdepappersförvarare som emittenten anvisar
lämna upplysning om innehållet i samtliga avstämningskonton. Upphör re-
gistreringen hos den centrala värdepappersförvararen till följd av att ett avtal
mellan värdepappersförvararen och ett utländskt företag som avses i 4 § för-
sta stycket andra meningen upphört att gälla, skall det utländska företaget få
motsvarande upplysning.

I fall som avses i första stycket skall samtliga kontohavare och innehavare

av rättigheter som registrerats på avstämningskonto underrättas genom den
centrala värdepappersförvararens försorg.

Avstämningskonton

16 §

Varje innehavare av sådana finansiella instrument som registreras en-

ligt denna lag skall ha ett eller flera avstämningskonton, om inte instrumen-
ten är förvaltarregistrerade.

17 §

På ett avstämningskonto skall anges

1. kontohavarens namn, personnummer eller annat identifieringsnummer

samt postadress,

2. panthavares namn, personnummer eller annat identifieringsnummer

samt postadress,

3. det antal finansiella instrument som kontot omfattar,
4. i förekommande fall att kontohavaren har förvaltare enligt 11 kap. 7 §

föräldrabalken med uppdrag som omfattar förvaltning av aktierna eller att
aktierna företräds av en förvaltare som förordnats enligt 7 kap. 14 a § bank-
rörelselagen (1987:617), 5 kap. 15 a § lagen (1992:1610 ) om finansierings-
verksamhet, 6 kap. 3 g § lagen (1991:981) om värdepappersrörelse, 11 kap.
2 h § lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet eller 3 kap. 2 e §
försäkringsrörelselagen (1982:713),

5. pantsättning och förekomst av annan särskild rätt som gäller ett finan-

siellt instrument,

6. konkurs avseende kontohavaren samt utmätning, kvarstad eller betal-

ningssäkring avseende ett finansiellt instrument eller avseende panträtt i
detta,

background image

9

SFS 1998:1479

7. inskränkning enligt 13 kap. 19 § andra stycket eller 14 kap. 21 § andra

stycket föräldrabalken.

18 §

Utöver vad som följer av 17 § skall på ett avstämningskonto beträf-

fande aktier anges

1. aktiernas nominella belopp och för varje aktie om full betalning har er-

lagts för aktien till avstämningsbolaget,

2. till vilket slag varje aktie hör, om aktier av olika slag kan finnas enligt

bolagsordningen,

3. om en aktie av visst slag kan omvandlas till en aktie av annat slag,
4. förbehåll att aktieägare eller annan skall vara berättigad att lösa aktie

som övergår till ny ägare,

5. utbetalning som görs vid inlösen av en aktie eller minskning av aktiens

nominella belopp eller vid skifte av bolagets tillgångar,

6. inskränkning i rätten att fritt förfoga över en aktie som avses i 3 kap. 12

och 15 §§ aktiebolagslagen (1975:1385) eller 3 kap. 12 och 15 §§ försäk-
ringsrörelselagen samt namn, personnummer eller annat identifieringsnum-
mer och postadress för den som har en rättighet på grund av en sådan in-
skränkning.

Har utan återbetalning en aktie dragits in eller det nominella beloppet änd-

rats, skall detta anges på kontot så snart som möjligt.

19 §

Utöver vad som följer av 17 § skall på ett avstämningskonto beträf-

fande skuldförbindelser anges

1. skuldbelopp, valuta och skuldförbindelsernas nominella belopp,
2. verkställd utbetalning av kapitalbelopp eller ränta,
3. om utbyte skett av konvertibel fordran enligt 5 kap. aktiebolagslagen,
4. om utnyttjande skett av optionsrätt vid nyteckning på grund av fordran

som är förenad med optionsrätt vid nyteckning enligt 5 kap. aktiebolagsla-
gen,

5. andra inskränkningar för borgenären att ta emot betalning eller att i öv-

rigt göra betalningsutfästelsen gällande samt namn, personnummer eller an-
nat identifieringsnummer och postadress för den som har en rättighet på
grund av en sådan inskränkning.

20 §

En central värdepappersförvarare får vägra att öppna avstämnings-

konto för förvärvare av ett sådant finansiellt instrument som kontoförs av
värdepappersförvararen endast om det finns grund för det enligt denna lag
eller annan författning.

Föreskrifter och underrättelseskyldighet

21 §

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektio-

nen får meddela närmare föreskrifter om kontoföring och övriga frågor som
avses i detta kapitel.

22 §

När en central värdepappersförvarare enligt särskild föreskrift har un-

derrättats om en konkurs skall värdepappersförvararen omedelbart vidarebe-
fordra underrättelsen till samtliga förvaltare som har medgivande enligt
3 kap. 7 §.

background image

10

SFS 1998:1479

5 kap. Registreringsåtgärder

1 §

En central värdepappersförvarare eller ett kontoförande institut skall

genast registrera anmälningar om sådana förhållanden som skall framgå av
avstämningsregistret och ange tidpunkten för registreringen. När samtliga
villkor för slutlig registrering är uppfyllda skall registrering ske på ett av-
stämningskonto.

2 §

Om en anmälan som avses i 1 § är ofullständig men bristen går att av-

hjälpa, skall anmälaren föreläggas att inom en vecka från föreläggandet
komplettera sin anmälan. Om komplettering inte sker, är registreringen av
anmälan utan verkan.

3 §

En begäran om registrering på avstämningskonto skall avslås, om för-

utsättningar för registrering saknas och komplettering inte har skett eller inte
kan ske. Anmälaren skall skriftligen underrättas om beslutet och skälen för
detta.

4 §

En registrering skall rättas, om den innehåller någon uppenbar oriktig-

het till följd av att den som vidtagit registreringsåtgärden eller någon annan
har gjort sig skyldig till skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende eller till
följd av något tekniskt fel. Den vars rätt berörs skall ges möjlighet att yttra
sig, om inte rättelsen är till förmån för denne eller yttrande annars är uppen-
bart obehövligt.

5 §

Den centrala värdepappersförvararen får ur ett register som avses i 1 §

avföra uppgifter som uppenbarligen saknar betydelse.

De avförda uppgifterna skall bevaras i minst tio år.

6 kap. Rättsverkan av registrering

1 §

Den som är antecknad som ägare på ett avstämningskonto skall, med

de begränsningar som framgår av kontot, anses ha rätt att förfoga över det fi-
nansiella instrumentet.

2 §

Har en anmälan om överlåtelse av ett finansiellt instrument registrerats,

får instrumentet därefter inte tas i anspråk av överlåtarens borgenärer för an-
dra rättigheter än sådana som var registrerade när anmälan registrerades.

3 §

Har samma finansiella instrument överlåtits till flera var för sig, har

den överlåtelse företräde för vilken anmälan om överlåtelse registrerades
först.

Registreringen av anmälan ger dock inte en överlåtelse företräde framför

en tidigare överlåtelse, om förvärvaren när anmälan om överlåtelsen registre-
rades kände till eller borde ha känt till den tidigare överlåtelsen.

Vad som sägs i första och andra stycket skall även tillämpas på förvärv ge-

nom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller liknande förvärvssätt när
fråga uppkommer om företrädet mellan ett sådant förvärv och en senare
överlåtelse.

background image

11

SFS 1998:1479

4 §

Har ett finansiellt instrument i annat fall än som avses i 3 § överlåtits av

någon som inte ägde det, blir överlåtelsen giltig om överlåtaren vid tidpunk-
ten för överlåtelsen var antecknad på ett avstämningskonto som ägare till in-
strumentet samt anmälan om överlåtelsen har registrerats och förvärvaren då
varken kände till eller borde ha känt till att överlåtaren inte ägde det finan-
siella instrumentet. Vad nu sagts tillämpas även vid överlåtelse från den som
ägde det finansiella instrumentet men som saknade rätt att förfoga över in-
strumentet genom överlåtelse.

5 §

För skuldförbindelser som registrerats i avstämningsregister tillämpas

även 15�18 §§ lagen (1936:81) om skuldebrev. Med besittning av eller an-
teckning på skuldebrev jämställs motsvarande registrering på konto i av-
stämningsregistret.

6 §

Den som på förfallodagen eller på fastställd avstämningsdag är anteck-

nad på ett konto i avstämningsregistret som ägare eller i andra fall berättigad
att ta emot betalning för en skuldförbindelse skall anses ha rätt att ta emot
betalningen. Betalningen är dock inte giltig, om gäldenären insåg eller borde
ha insett att betalningsmottagaren inte var berättigad att ta emot betalning för
skuldförbindelsen.

7 §

Bestämmelserna i 1�5 §§ tillämpas även vid pantsättning.

7 kap. Skadestånd

1 §

Om till följd av 6 kap. 4 § en överlåtelse av ett finansiellt instrument,

beträffande vilket överlåtarens eller en tidigare överlåtares äganderätt grun-
das på en handling som är förfalskad, gäller mot den som ägde det finansiella
instrumentet eller mot någon till vars förmån en rådighetsinskränkning gäl-
ler, har denne rätt till ersättning av den centrala värdepappersförvararen för
skada till följd av överlåtelsen.

Första stycket tillämpas också, om till följd av 6 kap. 7 § en pantsättning

av ett finansiellt instrument gäller mot den som äger det finansiella instru-
mentet eller mot någon till vars förmån en rådighetsinskränkning gäller.

2 §

För skada som tillfogas en ägare av ett finansiellt instrument till följd

av en oriktig eller missvisande uppgift i ett avstämningsregister eller i annat
fall genom fel i samband med uppläggning eller förande av ett sådant regis-
ter svarar den centrala värdepappersförvararen eller, om felet kan hänföras
till ett kontoförande institut, institutet. Ersättningsansvar gäller dock inte om
den centrala värdepappersförvararen respektive det kontoförande institutet
visar att felet beror på en omständighet utanför dess kontroll vars följder inte
skäligen kunde ha undvikits eller övervunnits. Indirekt förlust ersätts endast
om den beror på försummelse av den centrala värdepappersförvararen eller
det kontoförande institutet. Vad som nu har sagts om ägaren till ett finansiellt
instrument gäller också panthavare och den till vars förmån en rådighetsin-
skränkning gäller.

Första stycket gäller på motsvarande sätt om felet beror på någon som har

anlitats av den centrala värdepappersförvararen eller av ett kontoförande in-
stitut.

background image

12

SFS 1998:1479

För skada som kan hänföras till ett kontoförande institut svarar den cen-

trala värdepappersförvararen solidariskt med institutet. Den centrala värde-
pappersförvararens ansvar är dock i sådant fall begränsat till fem miljoner
kronor för varje skadefall. Den centrala värdepappersförvararen har rätt till
ersättning av det kontoförande institutet för vad värdepappersförvararen har
betalat till följd av det solidariska ansvaret.

Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om skadestånd skall

gälla då personuppgifter behandlats i strid med den lagen.

3 §

Den som tillfogas skada till följd av ett beslut om rättelse enligt 5 kap.

4 § har rätt till ersättning av den centrala värdepappersförvararen. Ersättning
utgår dock inte, om den skadelidande med hänsyn till felets beskaffenhet el-
ler andra omständigheter borde ha insett att fel förekommit.

4 §

Ersättning enligt 1�3 §§ kan efter skälighet sättas ned eller helt falla

bort, om vållande på den skadelidandes sida har medverkat till skadan.

5 §

I fall som avses i 1�3 §§ har den centrala värdepappersförvararen eller

ett kontoförande institut rätt att kräva tillbaka utbetald ersättning från den
som genom vållande har medverkat till skadan, i den mån det är skäligt med
hänsyn till skadans orsak och omständigheterna i övrigt.

6 §

En central värdepappersförvarare skall ha en ändamålsenlig organisa-

tion för hantering av ersättningskrav enligt detta kapitel.

8 kap. Insyn och tystnadsplikt

1 §

Var och en som är registrerad på ett avstämningskonto som ägare eller

panthavare eller i annan egenskap, har rätt att på begäran få besked från den
centrala värdepappersförvararen om kontots innehåll i den mån innehållet
berör den registrerades rätt.

Den centrala värdepappersförvararen skall varje år före utgången av janu-

ari lämna innehavaren av ett avstämningskonto besked om kontots innehåll
per den 31 december föregående år. Om innehavaren begär det, skall beske-
det ange de förändringar på kontot som har ägt rum under det föregående
året. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen
får meddela föreskrifter om skyldighet för centrala värdepappersförvarare att
lämna besked till kontohavare i andra fall än som avses i första meningen.

Besked enligt andra stycket skall lämnas utan avgift.

2 §

Den som är eller har varit anställd hos en central värdepappersförvar-

are eller hos ett kontoförande institut får inte obehörigen röja uppgifter som
har registrerats i ett avstämningsregister eller som har lämnats till värdepap-
persförvararen eller institutet av en förvaltare.

3 §

Om Finansinspektionen eller åklagare finner anledning att anta att brott

enligt 7 kap. 1 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument har
begåtts eller att en bestämmelse i insiderlagen (1990:1342) har överträtts,
skall den centrala värdepappersförvararen på begäran lämna inspektionen el-
ler åklagaren besked om ett avstämningsregisters innehåll i den omfattning

background image

13

SFS 1998:1479

det har anknytning till överträdelsen. Beskedet skall lämnas utan avgift. Re-
geringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får
meddela närmare föreskrifter om hur skyldigheten att lämna sådana besked
till inspektionen skall fullgöras.

Regeringen får föreskriva att Finansinspektionen skall ha terminalåtkomst

till avstämningsregistren för inhämtande av uppgifter som avses i första
stycket och som har anknytning till ett ärende hos inspektionen.

Uppgifter som skall anmälas enligt 9 § insiderlagen får genom automatisk

databehandling lämnas ut till det insiderregister som förs enligt 16 § samma
lag.

9 kap. Tillsyn

Upplysningsskyldighet och ägarprövning m.m.

1 §

Centrala värdepappersförvarare står under tillsyn av Finansinspektio-

nen. I fråga om upplysningsskyldighet, ägarprövning, bedrivandet av tillsy-
nen och avgifter till Finansinspektionen tillämpas 11 kap. 1, 2�5 och 9 §§
lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet på motsvarande sätt.

Ingripanden mot företag som står under tillsyn

2 §

Om en central värdepappersförvarare har fattat ett beslut som strider

mot denna lag eller någon annan författning som reglerar dess verksamhet,
mot föreskrift som meddelats med stöd av denna lag eller någon annan för-
fattning eller mot bolagsordningen eller stadgarna, får Finansinspektionen
förbjuda att beslutet verkställs. Har beslutet redan verkställts, får inspektio-
nen förelägga värdepappersförvararen att göra rättelse om detta är möjligt.

�&terkallelse av auktorisation

3 §

Auktorisation som central värdepappersförvarare skall återkallas av Fi-

nansinspektionen, om

1. värdepappersförvararen genom att överträda denna lag eller någon före-

skrift som har meddelats med stöd av lagen eller på annat sätt visat sig
olämplig att utöva verksamheten,

2. värdepappersförvararen inte bedriver sådan verksamhet som auktorisa-

tionen avser,

3. såvitt gäller ett svenskt aktiebolag, bolagets egna kapital understiger två

tredjedelar av det registrerade aktiekapitalet och bristen inte har täckts inom
tre månader från det att den blev känd för bolaget, eller

4. någon som ingår i värdepappersförvararens styrelse eller är verkstäl-

lande direktör eller dennes ställföreträdare inte uppfyller de krav som anges i
2 kap. 2 § första stycket 4.

Om det är tillräckligt får Finansinspektionen i fall som avses i första

stycket 1 meddela varning i stället för att återkalla auktorisationen.

Vid tillämpning av första stycket 3 skall det egna kapitalet beräknas enligt

13 kap. 2 § tredje stycket aktiebolagslagen (1975:1385).

I fall som avses i första stycket 4 får auktorisationen återkallas bara om Fi-

nansinspektionen först invänt mot att personen ingår i styrelsen eller är verk-

background image

14

SFS 1998:1479

ställande direktör eller dennes ställföreträdare och om han, efter en av in-
spektionen bestämd tid av högst tre månader, fortfarande finns kvar i styrel-
sen eller är verkställande direktör eller dennes ställföreträdare.

Vid återkallelse av auktorisation får Finansinspektionen besluta om hur

verksamheten skall avvecklas.

Vite

4 §

Om Finansinspektionen meddelar ett föreläggande enligt 3 kap. 6 § el-

ler 9 kap. 2 § får inspektionen förelägga vite.

10 kap. �verklagande

1 §

Beslut som Finansinspektionen meddelar med stöd av 1 kap. 1 §, 2 kap.

3 § och 9 kap. 3 § får överklagas hos kammarrätten.

Beträffande överklagande av beslut i frågor som avses i 9 kap. 1 § tilläm-

pas 12 kap. 1 § första och tredje styckena lagen (1992:543) om börs- och
clearingverksamhet på motsvarande sätt.

Andra beslut som Finansinspektionen meddelar enligt denna lag får över-

klagas hos länsrätten. Detta gäller dock inte beslut i ärenden som avses i 20 §
första stycket 5 förvaltningslagen (1986:223). Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten av länsrättens avgörande.

Inspektionen får bestämma att ett beslut om förbud eller föreläggande en-

ligt 9 kap. 2 § eller om återkallelse enligt 9 kap. 3 § skall gälla omedelbart.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
2. Genom lagen upphävs aktiekontolagen (1989:827), lagen (1989:828)

om införande av aktiekontolagen (1989:827) och lagen (1989:829) om Vär-
depapperscentralen VPC Aktiebolag. Bestämmelserna i aktiekontolagen och
lagen om Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag gäller dock fortfarande i
fråga om överklagande av beslut som har meddelats enligt någon av de la-
garna före den 1 januari 1999.

3. Frågor om auktorisation av centrala värdepappersförvarare får prövas

före ikraftträdandet. Ett beslut i en sådan fråga skall gälla tidigast från ikraft-
trädandet.

Om Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag har ansökt om auktorisation

när denna lag träder i kraft, får värdepapperscentralen utan auktorisation
fullgöra den verksamhet som enligt denna lag ankommer på centrala värde-
pappersförvarare till dess ansökan har prövats slutligt.

4. Ett tillstånd att vara förvaltare som gäller vid ikraftträdandet medför rätt

att vara förvaltare även efter ikraftträdandet till dess Värdepapperscentralen
VPC Aktiebolag har prövat om medgivande skall ges enligt 3 kap. 7 §, dock
längst till utgången av september 1999. Under denna tid gäller fortfarande
äldre bestämmelser i 8 kap. 1, 2 och 7 §§ samt 10 § första stycket och 9 kap.
5 § första stycket aktiekontolagen (1989:827).

background image

15

SFS 1998:1479

5. Punkt 2 av ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till person-

uppgiftslagen (1998:204) skall inte tillämpas i fråga om avstämningsregister.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

ERIK �&SBRINK
(Finansdepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.