SFS 2004:325 Lag om ändring i lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden / SFS 2004:325 Lag om ändring i lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden
040325.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:1309) om system för
avveckling av förpliktelser på finansmarknaden;

utfärdad den 19 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

att 4, 7, 8 och 16 §§ lagen

(1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden
skall ha följande lydelse.

4 §

Ett avvecklingssystem skall ha en administratör.

Administratör i ett avvecklingssystem får vara:
1. clearingorganisation,
2. central värdepappersförvarare,
3. företag med tillstånd att driva bankrörelse enligt lagen (2004:297) om

bank- och finansieringsrörelse, samt

4. företag med tillstånd enligt 1 kap. 3 § första stycket 1, 2 eller 4 lagen

(1991:981) om värdepappersrörelse.

7 §

Ett avvecklingssystem som uppfyller kraven i 5 och 8 §§ samt admi-

nistreras av ett företag med tillstånd att driva bankrörelse enligt lagen
(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller tillstånd enligt 1 kap. 3 §
första stycket 1, 2 eller 4 lagen (1991:981) om värdepappersrörelse skall en-
dast godkännas om det finns särskilda skäl och systemet tillgodoser de sä-
kerhetskrav som är förenade med verksamheten samt är organiserat på ett
sådant sätt att deltagarnas ekonomiska ställning i systemet kan överblickas.
Vid bedömningen av om det finns särskilda skäl skall systemets betydelse
för den finansiella stabiliteten beaktas.

För godkännande enligt första stycket krävs vidare att administratören re-

dovisar en plan för verksamheten. I planen skall de huvudsakliga risker som
är förenade med verksamheten beskrivas liksom hur dessa risker skall hante-
ras (riskhanteringsplan).

8 §

Deltagare i ett avvecklingssystem får vara:

1. Riksbanken och andra centralbanker,
2. Riksgäldskontoret och utländska offentliga institutioner som i sitt hem-

land driver verksamhet som är jämförbar med kontorets,

3. clearingorganisationer,

1

Prop. 2002/03:139, bet. 2003/04:FiU15, rskr. 2003/04:217.

2

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 98/26/EG av den 19 maj 1998 om slutgil-

tig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper (EGT L 166,
11.6.1998, s. 45, Celex 398L0026).

SFS 2004:325

Utkom från trycket
den 2 juni 2004

background image

2

SFS 2004:325

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

4. centrala värdepappersförvarare,
5. företag som har tillstånd att driva bankrörelse enligt lagen (2004:297)

om bank- och finansieringsrörelse,

6. företag som har tillstånd enligt 1 kap. 3 § första stycket lagen

(1991:981) om värdepappersrörelse,

7. utländska företag som i hemlandet driver sådan verksamhet som avses i

3�6, samt

8. annan juridisk person som för egen räkning avvecklar förpliktelser att

leverera finansiella instrument i systemet.

Utländska företag som avses i första stycket 7 skall i hemlandet stå under

betryggande tillsyn av en myndighet eller något annat behörigt organ.

16 §

Godkännande av ett avvecklingssystem skall återkallas av Finansin-

spektionen om

1.

administratörens tillstånd för clearingverksamhet enligt lagen

(1992:543) om börs- och clearingverksamhet eller auktorisation som central
värdepappersförvarare enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finan-
siella instrument har återkallats,

2. administratörens tillstånd att driva bankrörelse enligt lagen (2004:297)

om bank- och finansieringsrörelse eller tillstånd enligt 1 kap. 3 § första
stycket 1, 2 eller 4 lagen (1991:981) om värdepappersrörelse har återkallats,
eller

3. avvecklingssystemet inte längre uppfyller kraven i denna lag.
Finansinspektionen skall omedelbart underrätta Europeiska kommissio-

nen samt Eftas övervakningsmyndighet om återkallelsen.

Om det är tillräckligt får inspektionen i de fall som anges i första stycket 3

meddela varning i stället för att återkalla godkännandet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

GUNNAR LUND

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.