SFS 1999:1309 Lag om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden / SFS 1999:1309 Lag om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden
991309.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om system för avveckling av förpliktelser på
finansmarknaden;

utfärdad den 16 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

följande.

Tillämpningsområde och definitioner

1 §

Denna lag gäller för anmälan och godkännande av system för avveck-

ling av förpliktelser att betala eller att leverera finansiella instrument (av-
vecklingssystem) på finansmarknaden.

2 §

I denna lag avses med

administratör

: ett företag som är ansvarigt för verksamheten i ett avveck-

lingssystem; företaget anses som deltagare i systemet,

anmält avvecklingssystem

: ett avvecklingssystem som en stat inom EES

har anmält till Europeiska kommissionen eller till Eftas övervakningsmyn-
dighet,

central värdepappersförvarare

: ett företag som har auktorisation att kon-

toföra finansiella instrument i avstämningsregister enligt lagen (1998:1479)
om kontoföring av finansiella instrument,

clearingorganisation

: ett företag som har tillstånd att bedriva clearing-

verksamhet enligt lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet,

EES

: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

kollektivt obeståndsförfarande

:

konkurs, företagsrekonstruktion eller an-

nat därmed jämförbart förfarande.

Godkännande av avvecklingssystem

3 §

På ansökan av administratören får Finansinspektionen efter samråd

med Riksbanken godkänna avvecklingssystem enligt denna lag. Riksbanken
får driva avvecklingssystem utan Finansinspektionens godkännande.

4 §

Ett avvecklingssystem skall ha en administratör.

Administratör i ett avvecklingssystem får vara:

1

Prop. 1999/2000:18, bet. 1999/2000:FiU12, rskr. 1999/2000:102.

2

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 98/26/EG av den 19 maj 1998 om slutgil-

tig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper (EGT L 166,
11.6.1998 s. 45 Celex 398L0026).

SFS 1999:1309

Utkom från trycket
den 27 december 1999

background image

2

SFS 1999:1309

1. clearingorganisation,
2. central värdepappersförvarare,
3. företag med tillstånd enligt 1 kap. 2 § bankrörelselagen (1987:617),

samt

4. företag med tillstånd enligt 1 kap. 3 § första stycket 1, 2 eller 4 lagen

(1991:981) om värdepappersrörelse.

5 §

Ett avvecklingssystem skall ha tre eller flera deltagare förutom admi-

nistratören. Det skall ha tillfredsställande gemensamma regler och standardi-
serade arrangemang för att utföra överföringsuppdrag samt regler som anger
att svensk lag skall vara tillämplig på systemet.

6 §

Ett avvecklingssystem som uppfyller kraven i 5 och 8 §§ samt admi-

nistreras av en clearingorganisation eller en central värdepappersförvarare
skall godkännas.

7 §

Ett avvecklingssystem som uppfyller kraven i 5 och 8 §§ samt admi-

nistreras av ett företag med tillstånd enligt 1 kap. 2 § bankrörelselagen
(1987:617) eller enligt 1 kap. 3 § första stycket 1, 2 eller 4 lagen (1991:981)
om värdepappersrörelse skall endast godkännas om det finns särskilda skäl
och systemet tillgodoser de säkerhetskrav som är förenade med verksamhe-
ten samt är organiserat på ett sådant sätt att deltagarnas ekonomiska ställning
i systemet kan överblickas. Vid bedömningen av om det finns särskilda skäl
skall systemets betydelse för den finansiella stabiliteten beaktas.

För godkännande enligt första stycket krävs vidare att administratören re-

dovisar en plan för verksamheten. I planen skall de huvudsakliga risker som
är förenade med verksamheten beskrivas liksom hur dessa risker skall hante-
ras (riskhanteringsplan).

Deltagare i avvecklingssystem

8 §

Deltagare i ett avvecklingssystem får vara:

1. Riksbanken och andra centralbanker,
2. Riksgäldskontoret och utländska offentliga institutioner som i sitt hem-

land driver verksamhet som är jämförbar med kontorets,

3. clearingorganisationer,
4. centrala värdepappersförvarare,
5. företag som har tillstånd enligt 1 kap. 2 § bankrörelselagen (1987:617),
6. företag som har tillstånd enligt 1 kap. 3 § första stycket lagen

(1991:981) om värdepappersrörelse,

7. utländska företag som i hemlandet driver sådan verksamhet som avses i

3�6, samt

8. annan juridisk person som för egen räkning avvecklar förpliktelser att

leverera finansiella instrument i systemet.

Utländska företag som avses i första stycket 7 skall i hemlandet stå under

betryggande tillsyn av en myndighet eller något annat behörigt organ.

background image

3

SFS 1999:1309

Anmälan av avvecklingssystem till Europeiska kommissionen

9 §

Finansinspektionen skall anmäla godkända avvecklingssystem och på

begäran av Riksbanken avvecklingssystem som drivs av banken till Europe-
iska kommissionen.

Upplysning om deltagande i avvecklingssystem

10 §

En deltagare i ett anmält avvecklingssystem är skyldig att till var och

en som har ett berättigat affärsmässigt intresse lämna upplysningar om i
vilka system deltagaren deltar och de huvudsakliga bestämmelserna för
dessa systems verksamhet.

Underrättelse om konkurs eller företagsrekonstruktion

11 §

När Finansinspektionen har fått underrättelse om ett konkursbeslut el-

ler ett beslut om företagsrekonstruktion avseende en deltagare i ett anmält
avvecklingssystem, skall inspektionen omedelbart underrätta den eller de
myndigheter som respektive stat inom EES anmält till Europeiska kommis-
sionen eller till Eftas övervakningsmyndighet som behörig mottagare av en
sådan underrättelse.

Tillämplig lag

12 §

Om ett kollektivt obeståndsförfarande inleds mot en deltagare i ett an-

mält avvecklingssystem, gäller för den deltagarens rättigheter och skyldighe-
ter i systemet den lag som enligt systemets regler skall tillämpas.

�verföringsuppdrag

13 §

�ven om ett kollektivt obeståndsförfarande har inletts mot en delta-

gare i ett anmält avvecklingssystem gäller ett överföringsuppdrag mot tredje
man, om det har införts i systemet innan beslutet om förfarandet meddela-
des.

Ett överföringsuppdrag får inte återkallas av en deltagare i ett anmält av-

vecklingssystem eller av en tredje man efter den tidpunkt som anges i de reg-
ler som gäller för systemet.

Tillsyn m.m.

14 §

Finansinspektionen övervakar efterlevnaden av denna lag. I fråga om

tillsynen gäller vad som är föreskrivet i de lagar som reglerar institutens
verksamhet, om inte annat följer av denna lag.

Administratören av ett godkänt avvecklingssystem skall anmäla till Fi-

nansinspektionen vilka som är deltagare i systemet och omedelbart under-
rätta inspektionen om varje förändring av deltagarkretsen samt förändringar
i övrigt av betydelse för systemets funktion.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen,

får meddela närmare föreskrifter om

background image

4

SFS 1999:1309

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

1. vad en ansökan om godkännande av ett avvecklingssystem skall inne-

hålla och

2. skyldighet för administratören att lämna inspektionen nödvändiga upp-

lysningar om verksamheten.

15 §

För prövning av en ansökan om godkännande enligt denna lag skall

sökanden betala avgift enligt de närmare föreskrifter som regeringen medde-
lar. Om Finansinspektionen för bedömning av en viss fråga vid prövningen
eller annars med anledning av förändringar av betydelse för systemets funk-
tion behöver anlita någon med särskild fackkunskap, skall kostnaden för
detta betalas av administratören.

16 §

Godkännande av ett avvecklingssystem skall återkallas av Finansin-

spektionen om

1.

administratörens tillstånd för clearingverksamhet enligt lagen

(1992:543) om börs- och clearingverksamhet eller auktorisation som central
värdepappersförvarare enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finan-
siella instrument har återkallats,

2. administratörens tillstånd enligt 1 kap. 2 § bankrörelselagen (1987:617)

eller enligt 1 kap. 3 § första stycket 1, 2 eller 4 lagen (1991:981) om värde-
pappersrörelse har återkallats, eller

3. avvecklingssystemet inte längre uppfyller kraven i denna lag.
Finansinspektionen skall omedelbart underrätta Europeiska kommissio-

nen samt Eftas övervakningsmyndighet om återkallelsen.

Om det är tillräckligt får inspektionen i de fall som anges i första stycket 3

meddela varning i stället för att återkalla godkännandet.

17 §

Beslut som Finansinspektionen meddelar i ärende enligt 3 och 16 §§

får överklagas hos kammarrätten.

Andra beslut som Finansinspektionen meddelar enligt denna lag får över-

klagas hos länsrätten. Detta gäller dock inte beslut i ärenden som avses i
20 § första stycket 5 förvaltningslagen (1986:223). Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till kammarrätten av länsrättens beslut.

Inspektionen får bestämma att ett beslut om återkallelse enligt 16 § skall

gälla omedelbart.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.
2. Frågor om godkännande av avvecklingssystem får prövas före ikraftträ-

dandet. Ett beslut i en sådan fråga skall gälla tidigast från ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

BOSSE RINGHOLM
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.